Hóa học nano - công nghệ nền và vật liệu nguồn

Giới thiệu về hóa học Nano; Công nghệ hóa học nền Nano: công nghệ nano sol-gel, công nghệ hạt micell nano, công nghệ lắng đọng pha hơi hóa học Nano, công nghệ tự lắp ghép phân tử; Vật liệu nano kim loại và vật liệu lai: vật liệu sol-gel nano, polyme clay/nano composit; Cacbon cấu trúc Nano và sợi Nano: cacbon cấu trúc nano, sợi nano

Hóa học nano - công nghệ nền và vật liệu nguồn

Nguyễn Đức Nghĩa

Nxb. Khoa học tự nhiên và công nghệ

2007

Tóm tắt

Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau:

Phần 1: Giới thiệu về hóa học Nano

Phần 2: Công nghệ hóa học Nano nền

+ Chương 1: Công nghệ Nano Sol-Gel

+ Chương 2: Công nghệ hạt Micell Nano

+ Chương 3: Công nghệ lắng đọng pha hơi hóa học Nano

+ Chương 4: Công nghệ tự lắp ghép phân tử

Phần 3: Vật liệu Nano kim loại và vật liệu lai

+ Chương 1: Vật liệu Sol- Gel Nano

+ Chương 2: Nanocomposittes gốm và kim loại khối

+ Chương 3: Xúc tác Nano

Phần 4: Polyme cấu trúc Nano và Nanpcoposit

+ Chương 1: Polymer cấu trúc Nano

+ Chương 2: Polyme Clay/Nano composit

Phần 5: Cacbon cấu trúc Nano và sợi Nano

+ Chương 1: Cacbon cấu trúc Nano

+ Chương 2: Sợi Nano.

Trích dẫn

Nguyễn Đức Nghĩa. Hóa học nano - công nghệ nền và vật liệu nguồn, Nxb. Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2007.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)

Tài liệu liên quan

Hóa học nano - công nghệ nền và vật liệu nguồnPharmaceutics The Science of Dosage Form DesignPhương pháp cô lập hợp chất hữu cơ

Hóa học nano - công nghệ nền và vật liệu nguồn

Pharmaceutics The Science of Dosage Form DesignPhương pháp cô lập hợp chất hữu cơ

Mã QR

Hóa học nano - công nghệ nền và vật liệu nguồn

Nội dung

  • Thứ Tư, 14:30 22/06/2022