Hồ Chí Minh - Người mang lại ánh sáng

Cuốn sách "Hồ Chí Minh - Người mang lại ánh sáng" tập hợp 61 bài viết của hơn 60 tác giả trong và ngoài nước ca ngợi về cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh. Các tác giả là những nhà báo, nhà nghiên cứu lịch sử, nhà chính trị, kinh tế được gặp, làm việc và biết về Hồ Chủ tịch trong suốt quá trình hoạt động của Người.

Hồ Chí Minh - Người mang lại ánh sáng

Nhiều tác giả

Thời đại

2011

Tóm tắt

Time là một tạp chí lớn của Mỹ, có bản phát hành ở khu vực châu Á. Tạp chí này đã đăng nhiều bài viết về Việt nam từ thời kỳ kháng chiến giành độc lập và thống nhất đất nước đến những vấn đề của công cuộc xây dựng và đổi mới. Chủ tịch Hồ Chí Minh là 1 trong số 4 nhân vật châu Á trong tổng số Top 20 các nhà lãnh đạo và hoạt động cách mạng được tạp chí Time lựa chọn.

Cuốn sách "Hồ Chí Minh - Người mang lại ánh sáng" tập hợp 61 bài viết của hơn 60 tác giả trong và ngoài nước ca ngợi về cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh. Các tác giả là những nhà báo, nhà nghiên cứu lịch sử, nhà chính trị, kinh tế được gặp, làm việc và biết về Hồ Chủ tịch trong suốt quá trình hoạt động của Người.

Trích dẫn

Nhiều tác giả, Hồ Chí Minh - Người mang lại ánh sáng, Thời đại, 2011.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Chính trị

Tài liệu liên quan

Hồ Chí Minh - Người mang lại ánh sángHai chuyến đi lịch sử của Bác HồTư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục
Hồ Chí Minh - Người mang lại ánh sáng

Hai chuyến đi lịch sử của Bác Hồ

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục

Mã QR

Hồ Chí Minh - Người mang lại ánh sáng

Nội dung

  • Thứ Ba, 19:18 29/11/2022