Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục

Nội dung cuốn sách: Tìm hiểu vị trí, vai trò của giáo dục và đào tạo ở Việt Nam cũng như những tư tưởng, quan điểm phát triển nền giáo dục của Bác Hồ. Tập hợp một số bài thơ, thư, bài nói chuyện về phát triển giáo dục và đào tạo của Bác Hồ

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục

Đào Thanh Hải ; Minh Tiến

Lao động

2005

Tóm tắt

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, giáo dục có một vị trí và vai trò vô cùng quan trọng. Người chỉ rõ nền giáo dục Việt Nam là nền giáo dục vì con người, có vai trò huấn luyện, bồi dưỡng, phát triển toàn diện con người Việt Nam mới xã hội chủ nghĩa. Nhiệm vụ của nền giáo dục là “phải phục tùng đường lối chính trị của Đảng và Chính phủ, gắn liền với sản xuất và đời sống của nhân dân. học phải đi đôi với hành, lý luận phải liên hệ với thực tế”. Giáo dục phải góp phần đào tạo ra được những người lao động mới.

Nội dung cuốn sách: Tìm hiểu vị trí, vai trò của giáo dục và đào tạo ở Việt Nam cũng như những tư tưởng, quan điểm phát triển nền giáo dục của Bác Hồ. Tập hợp một số bài thơ, thư, bài nói chuyện về phát triển giáo dục và đào tạo của Bác Hồ

Trích dẫn

Đào Thanh Hải ; Minh Tiến. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục. Lao động, 2005.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Chính trị

Tài liệu liên quan

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục Kinh tế chính trị Mác - LêninHai chuyến đi lịch sử của Bác Hồ
Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dụcKinh tế chính trị Mác - LêninHai chuyến đi lịch sử của Bác Hồ

Mã QR

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục

Nội dung

  • Thứ Bảy, 09:03 29/10/2022