Hồ Chí Minh hành trình từ Làng Sen đến Ba Đình (1890-1969)

Chủ tịch Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc và nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam

Hồ Chí Minh hành trình từ Làng Sen đến Ba Đình (1890-1969)

Văn Thị Thanh Mai

Chính trị quốc gia

2010

Tóm tắt

Chủ tịch Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc và nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam. Ở Người kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc gắn liền với phẩm chất cao quý của người cộng sản trong thời đại mới. Cuộc đời vĩ đại và tên tuổi của Người đúng như UNESCO đã từng ghi nhận là: "một biểu tượng kiệt xuất về quyết tâm của cả một dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội... Sự đóng góp quan trọng về nhiều mặt của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và nghệ thuật là kết tinh của truyền thống văn hóa hàng ngàn năm của nhân dân Việt Nam và những tư tưởng của Người là hiện thân của những khát vọng của các dân tộc trong việc khẳng định bản sắc dân tộc của mình và tiêu biểu cho việc thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau".

Với hành trình 79 mùa xuân từ làng Sen đến Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta và nhân dân thế giới. Cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức của Người chính là tài sản tinh thần vô giá của dân tộc, mãi là "tinh hoa và khí phách của dân tộc, lương tâm của thời đại" là ánh sáng soi đường để cách mạng Việt Nam vững bước đi lên.

Trích dẫn

Văn Thị Thanh Mai. Hồ Chí Minh hành trình từ Làng Sen đến Ba Đình (1890-1969), Chính trị quốc gia, 2010.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Hồ Chí Minh hành trình từ Làng Sen đến Ba Đình (1890-1969)Sở hữu tư nhân và kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay - Một số nhận thức về lý luận và thực tiễnHướng dẫn phương pháp viết những mẫu thư và thuật ngữ kinh doanh cần thiết cho nhân viên - giám đốc = How to write essential business lettter and term for staff - managerss

Hồ Chí Minh hành trình từ Làng Sen đến Ba Đình (1890-1969)

Sở hữu tư nhân và kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay - Một số nhận thức về lý luận và thực tiễn

Hướng dẫn phương pháp viết những mẫu thư và thuật ngữ kinh doanh cần thiết cho nhân viên - giám đốc = How to write essential business lettter and term for staff - managerss

Mã QR

Hồ Chí Minh hành trình từ Làng Sen đến Ba Đình (1890-1969)

Nội dung

  • Thứ Sáu, 15:30 16/07/2021

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

International Trade Finance A Pragmatic Approach

Thứ Sáu, 15:02 16/07/2021

Payment Methods and Finance for International Trade

Thứ Sáu, 13:54 16/07/2021

Human Resource Management, Global Edition

Thứ Năm, 14:29 15/07/2021

Đạo đức môi trường ở nước ta: Lý luận và thực tiễn

Thứ Năm, 09:50 15/07/2021

Một số vấn đề về văn bản quản lý Nhà nước, lưu trữ - lịch sử và quản lý hành chính

Thứ Năm, 08:46 15/07/2021

Video giới thiệu