Hồ Chí Minh đào tạo cán bộ và trọng dụng nhân tài

Cuốn sách trình bày quan điểm tư tưởng của Hồ Chí Minh về vấn đề cán bộ; quá trình Bác đào tạo, rèn luyện và sử dụng cán bộ, sử dụng nhân tài qua các giai đoạn cách mạng để giành được độc lập, kháng chiến và kiến quốc

Hồ Chí Minh đào tạo cán bộ và trọng dụng nhân tài

Đức Vượng

Chính trị quốc gia

2010

Tóm tắt

Cuốn sách trình bày quan điểm tư tưởng của Hồ Chí Minh về vấn đề cán bộ; quá trình Bác đào tạo, rèn luyện và sử dụng cán bộ, sử dụng nhân tài qua các giai đoạn cách mạng để giành được độc lập, kháng chiến và kiến quốc. Hồ Chí Minh cho rằng, cán bộ là một trong những vấn đề có ý nghĩa quyết định đ.với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong mọi thời kỳ cách mạng, đặc biệt là đối với công tác xây dựng Đảng; cán bộ là “cái gốc của mọi công việc”. bất cứ chính sách, công tác gì “nếu có cán bộ tốt thì thành công”. Vì vậy, chúng ta phải “trọng nhân tài, trọng cán bộ, trọng mỗi một người có ích cho công việc chung của chúng ta”. Nhiệm vụ của chúng ta là “phải đào tạo ra những công dân tốt và cán bộ tốt cho nước nhà”.

Cuốn sách phản ánh những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cho cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ và trình bày hệ thóng quan điểm tư tưởng của Hồ Chí Minh về vấn đề cán bộ.

Trích dẫn

Đức Vượng. Hồ Chí Minh đào tạo cán bộ và trọng dụng nhân tài, Chính trị quốc gia, 2010.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Hồ Chí Minh đào tạo cán bộ và trọng dụng nhân tàiHướng dẫn phương pháp viết những mẫu thư và thuật ngữ kinh doanh cần thiết cho nhân viên - giám đốc = How to write essential business lettter and term for staff - managerssMột số vấn đề lý luận và thực tiễn mới về định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam giai đoạn hiện nay

Hồ Chí Minh đào tạo cán bộ và trọng dụng nhân tài

Hướng dẫn phương pháp viết những mẫu thư và thuật ngữ kinh doanh cần thiết cho nhân viên - giám đốc = How to write essential business lettter and term for staff - managerss

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn mới về định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam giai đoạn hiện nay

Mã QR

Hồ Chí Minh đào tạo cán bộ và trọng dụng nhân tài

Nội dung

  • Thứ Sáu, 15:47 16/07/2021

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Hồ Chí Minh hành trình từ Làng Sen đến Ba Đình (1890-1969)

Thứ Sáu, 15:30 16/07/2021

International Trade Finance A Pragmatic Approach

Thứ Sáu, 15:02 16/07/2021

Payment Methods and Finance for International Trade

Thứ Sáu, 13:54 16/07/2021

Human Resource Management, Global Edition

Thứ Năm, 14:29 15/07/2021

Đạo đức môi trường ở nước ta: Lý luận và thực tiễn

Thứ Năm, 09:50 15/07/2021

Video giới thiệu