Handbook of biopolymers and biodegradable plastics: properties, processing, and applications

This new Handbook brings provides engineers and scientists with the information and practical guidance needed to successfully design and manufacture products using biopolymers and biodegradable plastics.

Handbook of biopolymers and biodegradable plastics: properties, processing, and applications

Sina Ebnesajjad.

Esevier

2013

Abstract

This book brings together a number of key biopolymer and biodegradable plastics topics in one place for a broad audience of engineers and scientists, especially those designing with biopolymers and biodegradable plastics, or evaluating the options for switching from traditional plastics to biopolymers.

Topics covered include preparation, fabrication, applications and recycling (including biodegradability and compostability). Applications in key areas such as films, coatings controlled release and tissue engineering are discussed.

  • Essential information and practical guidance for engineers and scientists working with bioplastics, or evaluating a migration to bioplastics.
  • Includes key published material on biopolymers, updated specifically for this Handbook, and new material including coverage of PLA and Tissue Engineering Scaffolds.
  • Coverage of materials and applications together in one handbook enables engineers and scientists to make informed design decisions.

Citation

Sina Ebnesajjad. handbook of biopolymers and biodegradable plastics: properties, processing, and applications, Esevier, 2013.

Collection

Hóa học

Related document

handbook of biopolymers and biodegradable plastics: properties, processing, and applicationsPolymers for biomedicine : synthesis, characterization, and applicationsPrinciples of Instrumental Analysis 7th edition Skoog

Handbook of biopolymers and biodegradable plastics: properties, processing, and applications

Polymers for biomedicine : synthesis, characterization, and applications

Principles of Instrumental Analysis 7th edition Skoog

QR code

handbook of biopolymers and biodegradable plastics: properties, processing, and applications

Content

  • Thứ Sáu, 13:15 28/05/2021

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Introduction to strategies for organic synthesis

Thứ Sáu, 13:04 28/05/2021

Kiểm toán nội bộ

Thứ Sáu, 12:42 28/05/2021

American Ways: A guide for Foreigners in the United States

Thứ Sáu, 12:02 28/05/2021

Điện động lực học

Thứ Sáu, 10:21 28/05/2021

Giáo dục toàn diện cho thanh niên, học sinh - những giải pháp quan trọng, hữu ích và cần thiết

Thứ Sáu, 10:15 28/05/2021