Grammar Form and Function 1

In "Grammar Form and Function", high-interest photos provide a visual context within the grammar charts for learning and retaining new vocabulary and grammar.

Grammar Form and Function 1

Milada Brounkal

McGraw Hill

2004

Abstract

This book provides a flexible approach to grammar instruction and integrates study of new structures (form) with information on how to use them and what they mean (function).High-interest photos contextualize new grammar and vocabulary and reinforce student recall. Comprehensive grammar coverage ensures thorough and effective presentation of all basic structures. Extensive practice guides students to accurate production and fluent use of new grammar. Your Turn Activities encourage students to draw from personal experiences and practice grammar in natural conversations. Writing Assignments incorporate grammar into step-by-step tasks for a variety of writing purposes, such as narrating and describing. Self-Tests and Unit Quizzes offer multiple assessment tools in both print and Web formats. Companion Website activities develop real-world listening skills.

Citation

Milada Brounkal, Grammar Form and Function 1, McGraw Hill, 2004

Collection

Bộ sưu tập Lĩnh vực Ngoại ngữ

Related document

Grammar Form and Function 1Bộ sưu tập số Lĩnh vực Ngoại ngữBộ sưu tập số Lĩnh vực Ngoại ngữ

Grammar Form and Function 1

Community experiences: Reading and communication for civicsCollege Writing Skills, Media Edition

QR code

Grammar Form and Function 1

Content

  • Thứ Sáu, 08:45 24/02/2023

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Giáo trình nhập môn du lịch học

Thứ Tư, 10:13 28/02/2024

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí

Thứ Tư, 09:57 28/02/2024

Công nghệ khống chế ô nhiễm khí quyển

Thứ Tư, 09:40 28/02/2024

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Advanced Beginner's English Reader

Thứ Sáu, 08:23 24/02/2023

College Writing Skills, Media Edition

Thứ Sáu, 08:12 24/02/2023

공학도를 위한 일반기계공학 = Kỹ thuật cơ khí đại cương cho sinh viên kỹ thuật

Thứ Năm, 16:11 23/02/2023

Human Resource Management ( 16th Edition)

Thứ Năm, 16:10 23/02/2023

Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu

Thứ Năm, 15:51 23/02/2023