Giáo trình nguyên lý kế toán

Giáo trình nguyên lý kế toán được tập thể giảng viên Bộ môn Kế toán công Khoa kế toán – Kiểm toán, Trường ĐHCN Hà Nội biên soạn. Giáo trình làtài liệu quan trọng phục vụ cho giảng dạy, học tập và cũng là tài liệu cung cấp cơ sở lý luận, hỗ trợ các nhà khoa học, các nhà quản lý, các nhà  nghiên cứu về kế toán

Giáo trình nguyên lý kế toán

Nguyễn Thị Lan Anh ( Ch.b)

Thống Kê

2018

Tóm tắt

Trong điều kiện nền kinh tế Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới, ngành kế toán của Việt Nam cũng không thể đứng ngoài quá trình hội nhập đó. Trong những năm qua với sự phát triển của nền sản xuất xã hội, kế toán Việt Nam không ngừng đổi mới và từng bước đáp ứng được sự phát triển của nền kinh tế thị trường. Nguyên lý kế toán là một môn cơ sở lý luận và phương pháp luận của khoa học kế toán.

Với nhận thức đó, cuốn Giáo trình nguyên lý kế toán được tập thể giảng viên bộ môn Kế toán công Khoa kế toán – Kiểm toán, Trường ĐHCN Hà Nội biên soạn lần này dựa trên cơ sở kế thừa một số nội dung của giáo trình cũ, có bổ sung nghiều nội dung mới phù hợp với sự phát triển của khoa học kế toán và hội nhập kế toán quốc tế. Cuốn Giáo trình Nguyên lý kế toán là tài liệu quan trọng phục vụ cho giảng dạy, học tập và cũng là tài liệu cung cấp cơ sở lý luận, hỗ trợ các nhà khoa học, các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu về kế toán.

Nội dung giáo trình gồm:

+ Chương 1: Tổng quan về kế toán.

+ Chương 2: Phương pháp chứng từ kế toán.

+ Chương 3: Phương pháp tính giá.

+ Chương 4: Phương pháp tài khoản kế toán và sổ kế toán.

+ Chương 5: Phương pháp tổng hợp, cân đối kế toán.

+ Chương 6: Kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu.

Trích dẫn

Nguyễn Thị Lan Anh ( Ch.b). Giáo trình nguyên lý kế toán, Thống Kê, 2018.

Bộ sưu tập

Ngành Kiểm Toán (7340302)

Ngành TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG (7340201)

Tài liệu liên quan

Giáo trình nguyên lý kế toánGiáo trình phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệpGiáo trình Marketing căn bản

Giáo trình nguyên lý kế toán

Giáo trình phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệpGiáo trình Marketing căn bản

Mã QR

Giáo trình nguyên lý kế toán

Nội dung

  • Thứ Hai, 15:01 21/02/2022