English language learning and technology

The changing world of English language teaching; The potential of technology for language learning; Evaluating language learning; Investigating learners' use of technology; Advancing applied linguistics; Advancing applied linguistics: Assessment; The imperative for applied linguistics and tecnology.

English language learning and technology

Chapelle, C. A.

John Benjamins Publishing

2003

Abstract

This book explores implications for applied linguistics of recent developments in technologies used in second language teaching and assessment, language analysis, and language use. Focusing primarily on English language learning, the book identifies significant areas of interplay between technology and applied linguistics, and it explores current perspectives on perennial questions such as how theory and research on second language acquisition can help to inform technology-based language learning practices, how the multifaceted learning accomplished through technology can be evaluated, and how theoretical perspectives can offer insight on data obtained from research on interaction with and through technology. The book illustrates how the interplay between technology and applied linguistics can amplify and expand applied linguists’ understanding of fundamental issues in the field. Through discussion of computer-assisted approaches for investigating second language learning tasks and assessment, it illustrates how technology can be used as a tool for applied linguistics research.

Contents:

The changing world of English language teaching;

The potential of technology for language learning;

Evaluating language learning;

Investigating learners' use of technology;

Advancing applied linguistics;

Advancing applied linguistics: Assessment;

The imperative for applied linguistics and tecnology

Citation

Chapelle, C. A. English language learning and technology. John Benjamins Publishing, 2003.

Collection

Ngành THẠC SĨ NGÔN NGỮ ANH

Related document

English language learning and technology English Language Teaching Today – Linking Theory and Practice Intercultural Communication for Everyday Life
English language learning and technologyEnglish Language Teaching Today – Linking Theory and PracticeIntercultural Communication for Everyday Life

QR code

English language learning and technology

Content

  • Thứ Tư, 15:46 27/04/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động

Thứ Tư, 15:14 27/04/2022

Cấu trúc - lập trình - ghép nối và ứng dụng vi điều khiển T.1: Cấu trúc và lập trình VĐK 8051/8052

Thứ Tư, 14:56 27/04/2022

Language testing and Assessment

Thứ Tư, 14:45 27/04/2022

Giáo trình Kinh tế Quốc tế

Thứ Tư, 14:40 27/04/2022

Cấu trúc - lập trình - ghép nối và ứng dụng vi điều khiển T.2: Ghép nối và ứng dụng VĐK 8051/8052

Thứ Tư, 13:57 27/04/2022

Video giới thiệu