Bài tập Xử lý số tín hiệu: Phương pháp truyền thống kết hợp với Matlab (Tập 1)

Nội dung cuốn sách bắt đầu là phần tóm tắt lý thuyết, tiếp đến là đề bài bài tập và cuối cùng là phần trả lời và hướng dẫn giải. Tất cả các bài tập đều được giải chi tiết vừa bằng phương pháp giải tích truyền thống, vừa được tính toán và mô phỏng trên phần mềm Matlab.

Bài tập Xử lý số tín hiệu: Phương pháp truyền thống kết hợp với Matlab (Tập 1)

Hồ Văn Sung

Khoa học và Kỹ thuật

2013

Tóm tắt

Nội dung cuốn sách bắt đầu là phần tóm tắt lý thuyết, tiếp đến là đề bài bài tập và cuối cùng là phần trả lời và hướng dẫn giải. Tất cả các bài tập đều được giải chi tiết vừa bằng phương pháp giải tích truyền thống, vừa được tính toán và mô phỏng trên phần mềm Matlab. Chính vì vậy, các kết quả và lời giải của các bài tập đều được thể hiện dưới dạng các công thức toán học chặt chẽ với độ chính xác rất cao.

Nội dung cuốn sách gồm có 4 chương:

+ Chương 1: Tín hiệu và các phép toán trên tín hiệu

+ Chương 2: Các hệ thống rời rạc tuyến tính và bất biến với thời gian

+ Chương 3: Biến đổi Z

+ Chương 4: Phân tích hệ thống LTI dùng biến đổi Z

Trích dẫn

Hồ Văn Sung. Bài tập Xử lý số tín hiệu: Phương pháp truyền thống kết hợp với Matlab. Khoa học và Kỹ thuật, 2013.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

Bài tập Xử lý số tín hiệu: Phương pháp truyền thống kết hợp với MatlabGiáo trình Xử lý số tín hiệuGiáo trình Thực hành Kỹ thuật xung - số

Bài tập Xử lý số tín hiệu: Phương pháp truyền thống kết hợp với Matlab (Tập 1)

Giáo trình Xử lý số tín hiệu

Giáo trình Thực hành Kỹ thuật xung - số

Mã QR

Bài tập Xử lý số tín hiệu: Phương pháp truyền thống kết hợp với Matlab

Nội dung

  • Thứ Năm, 08:10 17/02/2022