2017 KOTRA 지속가능경영 & 인권경영 보고서t = Báo cáo kinh doanh bền vững và kinh doanh nhân quyền KOTRA 2017

대한무역투자진흥공사는 본 보고서에 지속가능경영 보고 가이드라인(GRI Standards)과 유엔글로벌콤팩트(UN Global Compact), 유엔 지속가능발전목표(UN Sustainable Development Goals) 등의 외부 표준 및 프레임 워크를 반영하였다. 또한, 중대성 평가(Materiality Test)를 실시하여 내·외부 이해관계자에게 중요하다고 판단되는 토픽(Topic)을 파악하고자 하였다.

2017 KOTRA 지속가능경영 & 인권경영 보고서t = Báo cáo kinh doanh bền vững và kinh doanh nhân quyền KOTRA 2017

KOTRA

KOTRA

2017

Abstract

목차

 • Overview
 • CEO Message
 • 2017 KOTRA Highlights
 • KOTRA 소개
 • 글로벌 네트워크
 • 지속가능경영 이슈 관리
 • 이해관계자 참여
 • 중대성 평가
 • Back to Origin KOTRA
 • 중소·중견기업의 글로벌화
 • 외국인 투자유치 강화
 • 수출품목과 시장 다변화
 • 새로운 해외진출 기회 발굴
 • 글로벌 일자리 창출
 • 고객과 현장 중심의 운영
 • 성과·내실 위주의 사업 추진
 • 소통·개방·협업 중심의 사업 운영
 • 사회에 기여하는 혁신 조직문화
 • 지속가능한 발전에 기여하는 공헌사업
 • Human Rights Report
 • 인권경영
 • 윤리경영
 • Appendix
 • 지배구조
 • 리스크 관리
 • 지속가능경영 성과보고
 • GRI Standards Index
 • 제3자 검증의견서
 • 지속가능경영 이니셔티브
 • 수상 내역, 협회 및 단체 가입 현황

Citation

KOTRA, 2017 KOTRA 지속가능경영 & 인권경영 보고서t= Báo cáo kinh doanh bền vững và kinh doanh nhân quyền KOTRA 2017, KOTRA, 2017

Collection

Lĩnh vực Ngoại ngữ

Related document

2017 KOTRA 지속가능경영 & 인권경영 보고서t= Báo cáo kinh doanh bền vững và kinh doanh nhân quyền KOTRA 2017관광통역안내사 필기+면접 용어상식사전(합격의공식 시대에듀) = Tourism Interpreter Handwriting + Interview Terminology Common Sense Dictionary (Official Age of Pass)호텔서비스 매너와 실무 = Hotel Service Manner

2017 KOTRA 지속가능경영 & 인권경영 보고서t= Báo cáo kinh doanh bền vững và kinh doanh nhân quyền KOTRA 2017

관광통역안내사 필기+면접 용어상식사전(합격의공식 시대에듀) = Tourism Interpreter Handwriting + Interview Terminology Common Sense Dictionary (Official Age of Pass)호텔서비스 매너와 실무 = Hotel Service Manner

QR code

2017 KOTRA 지속가능경영 & 인권경영 보고서t= Báo cáo kinh doanh bền vững và kinh doanh nhân quyền KOTRA 2017

Content

 • Thứ Ba, 14:59 14/02/2023

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Principles of Electronic materials and devices ( Fourth Edition)

Thứ Ba, 14:32 14/02/2023

한글이 나르샤 (3. 자음+모음 익히기, 받침 익히기) = Tiếng Hàn (3. Ghi nhớ nguyên âm, phụ âm, patchim)

Thứ Ba, 14:31 14/02/2023

Digital Design: Principles and Practices ( Fifth Edition)

Thứ Ba, 14:10 14/02/2023

Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng (Sơ - trung cấp, giao tiếp HSK)

Thứ Ba, 13:54 14/02/2023

Mastering Strategic Management

Thứ Ba, 13:46 14/02/2023

Video giới thiệu