2017 KOTRA 지속가능경영 & 인권경영 보고서t = Báo cáo kinh doanh bền vững và kinh doanh nhân quyền KOTRA 2017

대한무역투자진흥공사는 본 보고서에 지속가능경영 보고 가이드라인(GRI Standards)과 유엔글로벌콤팩트(UN Global Compact), 유엔 지속가능발전목표(UN Sustainable Development Goals) 등의 외부 표준 및 프레임 워크를 반영하였다. 또한, 중대성 평가(Materiality Test)를 실시하여 내·외부 이해관계자에게 중요하다고 판단되는 토픽(Topic)을 파악하고자 하였다.

2017 KOTRA 지속가능경영 & 인권경영 보고서t = Báo cáo kinh doanh bền vững và kinh doanh nhân quyền KOTRA 2017

KOTRA

KOTRA

2017

Abstract

목차

 • Overview
 • CEO Message
 • 2017 KOTRA Highlights
 • KOTRA 소개
 • 글로벌 네트워크
 • 지속가능경영 이슈 관리
 • 이해관계자 참여
 • 중대성 평가
 • Back to Origin KOTRA
 • 중소·중견기업의 글로벌화
 • 외국인 투자유치 강화
 • 수출품목과 시장 다변화
 • 새로운 해외진출 기회 발굴
 • 글로벌 일자리 창출
 • 고객과 현장 중심의 운영
 • 성과·내실 위주의 사업 추진
 • 소통·개방·협업 중심의 사업 운영
 • 사회에 기여하는 혁신 조직문화
 • 지속가능한 발전에 기여하는 공헌사업
 • Human Rights Report
 • 인권경영
 • 윤리경영
 • Appendix
 • 지배구조
 • 리스크 관리
 • 지속가능경영 성과보고
 • GRI Standards Index
 • 제3자 검증의견서
 • 지속가능경영 이니셔티브
 • 수상 내역, 협회 및 단체 가입 현황

Citation

KOTRA, 2017 KOTRA 지속가능경영 & 인권경영 보고서t= Báo cáo kinh doanh bền vững và kinh doanh nhân quyền KOTRA 2017, KOTRA, 2017

Collection

Lĩnh vực Ngoại ngữ

Related document

2017 KOTRA 지속가능경영 & 인권경영 보고서t= Báo cáo kinh doanh bền vững và kinh doanh nhân quyền KOTRA 2017관광통역안내사 필기+면접 용어상식사전(합격의공식 시대에듀) = Tourism Interpreter Handwriting + Interview Terminology Common Sense Dictionary (Official Age of Pass)호텔서비스 매너와 실무 = Hotel Service Manner

2017 KOTRA 지속가능경영 & 인권경영 보고서t= Báo cáo kinh doanh bền vững và kinh doanh nhân quyền KOTRA 2017

관광통역안내사 필기+면접 용어상식사전(합격의공식 시대에듀) = Tourism Interpreter Handwriting + Interview Terminology Common Sense Dictionary (Official Age of Pass)호텔서비스 매너와 실무 = Hotel Service Manner

QR code

2017 KOTRA 지속가능경영 & 인권경영 보고서t= Báo cáo kinh doanh bền vững và kinh doanh nhân quyền KOTRA 2017

Content

 • Thứ Ba, 14:59 14/02/2023

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Principles of Electronic materials and devices ( Fourth Edition)

Thứ Ba, 14:32 14/02/2023

한글이 나르샤 (3. 자음+모음 익히기, 받침 익히기) = Tiếng Hàn (3. Ghi nhớ nguyên âm, phụ âm, patchim)

Thứ Ba, 14:31 14/02/2023

Digital Design: Principles and Practices ( Fifth Edition)

Thứ Ba, 14:10 14/02/2023

Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng (Sơ - trung cấp, giao tiếp HSK)

Thứ Ba, 13:54 14/02/2023

Mastering Strategic Management

Thứ Ba, 13:46 14/02/2023