Việt Nam đất nước - Con người

Cuốn sách phác họa bức tranh toàn cảnh về một nước Việt Nam giàu đẹp và rất anh hùng, kiên cường: từ tài nguyên thiên nhiên, lịch sử, văn hóa, dân tộc, quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, đến sự phât triển trong mọi lĩnh vức về chính trị, kinh tế, xã hội….

Việt Nam đất nước - Con người

Nhiều Tác giả

Chính trị Quốc Gia

2010

Tóm tắt

Đất nước Việt Nam có thiên nhiên đa dạng phong phú,nhân dân Việt nam có truyền thống lao động cần cù sáng tạo, có tinh thần bền bỉ và quật cường trong cuộ đấu tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ nền độc lập tự do của Tổ Quốc, có một nền văn hiến lâu đời và mang đậm tính nhân văn. Trong 65 năm qua dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, nhân dân Việt Nam đã đánh đổ chế độ thực dân, phong kiến, thực hiện thắng lợi cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á.

Cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản về đất nước, con người Việt Nam, nhất là những thành tựu lớn của Việt Nam trong 65 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với cách trình bày ngắn gọn, súc tích, với nguồn tư liệu phong phú được chắt lọc, cuốn sách phác họa bức tranh toàn cảnh về một nước Việt Nam giàu đẹp và rất anh hùng, kiên cường: từ tài nguyên thiên nhiên, lịch sử, văn hóa, dân tộc, quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, đến sự phât triển trong mọi lĩnh vức về chính trị, kinh tế, xã hội….

Trích dẫn

Nhiều Tác giả. Việt Nam đất nước - Con người, Chính trị Quốc Gia, 2010.

Bộ sưu tập

Lịch sử - Địa lý

Tài liệu liên quan

Việt Nam đất nước - Con ngườiVăn hóa dân gian của người Nguồn ở Việt NamGiáo trình Lịch sử Việt Nam. Tập III Từ đầu thế kỷ XVI đến năm 1858

Việt Nam đất nước - Con người

Văn hóa dân gian của người Nguồn ở Việt Nam

Giáo trình Lịch sử Việt Nam. Tập III Từ đầu thế kỷ XVI đến năm 1858

Mã QR

Việt Nam đất nước - Con người

Nội dung

  • Thứ Ba, 10:30 29/06/2021