Quan hệ Việt Nam - Liên Xô (1917-1991): những sự kiện lịch sử

Quan hệ Việt Nam – Liên Xô vừa có ý nghĩa khoa học vừa có ý nghĩa thực tiến đối với sự nghiệp đổi mới của đát nước cũng như đối với quá trình hội nhập khu vực và quốc tế của Việt Nam hiện nay.

Quan hệ Việt Nam - Liên Xô (1917-1991): những sự kiện lịch sử

Nguyễn Thị Hồng Vân

Từ điển Bách Khoa

2010

Tóm tắt

Quan hệ Việt nam – Liên Xô là một đề tài đã được một số tác giả đề cập tới, nhưng các công trình này hầu như chỉ đặt vấn đề mang tính chất một chiều, có ý nghĩa tuyên truyền chứ chưa đi sâu vào thực chất của vấn đề. Cuốn “Quan hệ Việt Nam - Liên Xô (1917-1991): những sự kiện lịch sử” đã đề cập đến tổng thể các mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Liên Xô trên các lĩnh vực chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa – giáo dục từ khi Cách mạng tháng mười Nga thành công (1917) đến khi Liên Xô tan rã ( 1991). Phân chia lịch sử quan hệ Việt Nam – Liên Xô làm 3 thời kỳ chính, cuốn sách dựng lại bức tranh toàn cảnh về quan hệ Việt Nam – Liên Xô và rút ra những kinh nghiệm, bài học hữu ích trong việc nhận thức và giải quyết đúng đắn nhiệm vụ chính trị cũng như công tác đối ngoại, phục vụ công cuộc đổi mới – phát triển đất nước trong bối cảnh thế giới đầy biến động hiện nay. Như vậy nghiên cứu quan hệ Việt Nam – Liên Xô vừa có ý nghĩa khoa học vừa có ý nghĩa thực tiến đối với sự nghiệp đổi mới của đát nước cũng như đối với quá trình hội nhập khu vực và quốc tế của Việt Nam hiện nay.

Trích dẫn

Nguyễn Thị Hồng Vân. Quan hệ Việt Nam - Liên Xô (1917-1991): những sự kiện lịch sử, Từ điển Bách Khoa, 2010.

Bộ sưu tập

Lịch sử - Địa lý

Tài liệu liên quan

Quan hệ Việt Nam - Liên Xô (1917-1991): những sự kiện lịch sửThổ ty Lạng Sơn trong lịch sửHỏi đáp về cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn

Quan hệ Việt Nam - Liên Xô (1917-1991): những sự kiện lịch sử

Thổ ty Lạng Sơn trong lịch sửHỏi đáp về cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn

Mã QR

Quan hệ Việt Nam - Liên Xô (1917-1991): những sự kiện lịch sử

Nội dung

  • Thứ Ba, 09:44 29/06/2021