Việt Nam 2035 - Hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ: Báo cáo tổng quan

Cuốn sách giới thiệu báo cáo tổng quan Việt Nam 2035 - Hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ: thịnh vượng về kinh tế đi đôi với bền vững về môi trường; công bằng và hoà nhập xã hội; nhà nước có năng lực và trách nhiệm giải trình của Nhà nước.

Việt Nam 2035 - Hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ: Báo cáo tổng quan

Ngân hàng Thế giới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Hồng Đức

2018

Tóm tắt

Thành công sau 30 năm đổi mới kể từ năm 1986 cũng đặt ra nhiều kỳ vọng và trách nhiệm lớn, nặng nề hơn đối với đất nước. Mục tiêu của Việt Nam được khẳng định trong Hiến pháp là: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Việt Nam có khát vọng mạnh mẽ là đến năm 2035 sẽ trở thành một nước công nghiệp hiện đại, hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ.

Với tinh thần đó, Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới đưa ra sáng kiến xây dựng Báo cáo Việt Nam 2035. Báo cáo khuyến nghị Việt Nam cần thực hiện sáu chuyển đổi quan trọng để trở thành một nền kinh tế thu nhập trung bình cao. Trước hết là hiện đại hóa nền kinh tế đồng thời với nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực kinh tế tư nhân. Hai là phát triển năng lực đổi mới sáng tạo, lấy khu vực kinh tế tư nhân làm trung tâm. Ba là nâng cao hiệu quả của quá trình đô thị hóa, tăng cường kết nối giữa các thành phố và vùng phụ cận. Bốn là phát triển bền vững về môi trường và tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu. Năm là đảm bảo công bằng và hòa nhập xã hội cho các nhóm yếu thế cùng với sự phát triển của xã hội trung lưu. Sáu là xây dựng một Nhà nước pháp quyền hiện đại với nền kinh tế thị trường đầy đủ, hội nhập và xã hội dân chủ phát triển ở trình độ cao. Chương trình cải cách gắn với sáu chuyển đổi này được thể hiện theo ba trụ cột chính: thịnh vượng về kinh tế đi đôi với bền vững về môi trường; công bằng và hòa nhập xã hội; năng lực và trách nhiệm giải trình của nhà nước.

Trích dẫn

Ngân hàng Thế giới,Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, Việt Nam 2035 - Hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ: Báo cáo tổng quan, Hồng Đức, 2018.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Việt Nam 2035 - Hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ: Báo cáo tổng quanVận dụng đắc nhân tâm trong cuộc sống và trong hoạt động kinh doanh để thành côngVăn hóa ứng xử và nghệ thuật giao tiếp nơi công sở( Trong các cơ quan hành chính Nhà nước, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, khi tham gia giao thông...)
Việt Nam 2035 - Hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ: Báo cáo tổng quanVận dụng đắc nhân tâm trong cuộc sống và trong hoạt động kinh doanh để thành côngVăn hóa ứng xử và nghệ thuật giao tiếp nơi công sở

Mã QR

Việt Nam 2035 - Hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ: Báo cáo tổng quan

Nội dung

  • Chủ Nhật, 09:53 12/03/2023

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Software testing foundations: A study guide for the certified tester exam

Chủ Nhật, 09:11 12/03/2023

新にほんご敬語トレーニング CD2枚つ = 2 CD mới về huấn luyện danh dự tiếng Nhật

Thứ Bảy, 16:59 11/03/2023

語から始まる教材作り現場に役立つ日本語教育研究6 = Tạo tài liệu giảng dạy bắt đầu bằng từ Giáo dục và nghiên cứu ngôn ngữ Nhật Bản hữu ích trong lĩnh vực 6

Thứ Bảy, 16:49 11/03/2023

Chất lượng nước sông hồ và bảo vệ môi trường nước

Thứ Bảy, 16:41 11/03/2023

テーマ別 上級で学ぶ日本語 - ワークブック = Tema Betsu Tiếng Nhật trình độ cao cấp - Workbook

Thứ Bảy, 16:32 11/03/2023