V.I.Lênin toàn tập Tập 49

Tập 49 của Bộ sách V.I. Lênin toàn tập gồm các tác phẩm được viết từ thời kỳ đầu cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất cho đến cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười vĩ đại.

V.I.Lênin toàn tập Tập 49

Chính trị Quốc gia

2006

Tóm tắt

Để đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu, vận dụng những tư tưởng, tinh hoa của chủ nghĩa Mác – Lê nin của các nhà hoạch định chính sách, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, giảng viên và sinh viên các trường đại học, nhân dịp kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Vladimia Ilich Lênin(1870-2005), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản bộ sách quý V.I. Lênin toàn tập gồm 55 tập và 2 tập Tra cứu.

Tập 49 của Bộ sách V.I. Lênin toàn tập gồm các tác phẩm được viết từ thời kỳ đầu cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất cho đến cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười vĩ đại. Những tác phẩm trong tập này, Lênin đã soi sáng lập trường lý luận và sách lược của những người bôn-sê-vích trong vấn đề thái độ với chiến tranh, về hòa bình, về cách mạng giải thích những khẩu hiệu biến chiến tranh đế quốc thành nội chiến, khẩu hiệu chủ trương làm cho chính phủ “nước mình” bại trận; vạch ra những hoạt động thực tiễn cần thiết để thực hiện những khẩu hiệu đó.

Trích dẫn

V.I.Lênin toàn tập Tập 49, Chính trị Quốc gia, 2006.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Triết học, tâm lý

Tài liệu liên quan

V.I.Lênin toàn tập Tập 49V.I.Lênin toàn tập Tập 39V.I.Lênin toàn tập Tập 29: Bút ký triết học
V.I.Lênin toàn tập Tập 49V.I Lênin toàn tập Tập 39V.I Lênin toàn tập Tập 29

Mã QR

V.I.Lênin toàn tập Tập 49

Nội dung

  • Thứ Năm, 14:52 24/11/2022