Triển vọng và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam

Nội dung cuốn sách gồm những vấn đề về phát triển công nghiệp; một vài vấn đề về phát triển các ngành kinh tế khác; nâng cao chất lượng, phát triển nguồn lực trí tuệ Việt Nam; một vài vấn đề về cơ chế quản lý kinh tế-xã hội trong giai đoạn mới.

Triển vọng và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam

Trần Xuân Kiên

Nxb. Chính trị Quốc gia

2010

Tóm tắt

Nội dung cuốn sách phân tích một cách sâu sắc vai trò, ýnghĩa của việc tích tụ và tập trung vốn trong nước, đưa ra các phương pháp cụ thể trước mắt và lâu dài để tích tụ và tập trung vốn cho phát triển kinh tế nhanh nhất, hiệu quả nhât, Bên cạnh đó, cuốn sách cũng chú trọng tới việc cân đối lại cơ cấu kinh tế theo ngành, theo vùng để tạ ra sự phát triển bền vững cho nển kinh tế; nhấn mạnh đến những yêu cầu, tác động và mục tiêu của việc phát triển nền kinh tế tri thức ở nước ta, trong đó, lấy nhân tài và việc đầu tư, phát triển, để cao nhân tài là cơ sở cối lõi để tiến hành các chủ trương, đường lối và giải pháp kinh tế cần thiết. Điểm nổi bật của cuốn sách là đưa ra được những giải pháp trong từng vấn đề cụ thể về phát triển kinh tế - xã hội. Vì thế, cuốn sách vừa có tính lý luận, vừa có tính thực tiễn, giúp bạn đọc có được những kiến thức nhất định về sự vận động của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn chiến lược hiện nay.

Trích dẫn

Trần Xuân Kiên. Triển vọng và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam, Nxb. Chính trị Quốc gia, 2010.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Khác

Tài liệu liên quan

Triển vọng và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt NamHồ Chí Minh đào tạo cán bộ và trọng dụng nhân tàiGiá như tôi biết những điều này... trước khi thi đại học

Triển vọng và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam

Hồ Chí Minh đào tạo cán bộ và trọng dụng nhân tài

Giá như tôi biết những điều này... trước khi thi đại học

Mã QR

Triển vọng và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam

Nội dung

  • Thứ Bảy, 15:01 18/02/2023

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Tổng kết thực tiễn với việc phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Thứ Bảy, 14:54 18/02/2023

Khế ước xã hội

Thứ Bảy, 14:46 18/02/2023

Kỹ thuật lập trình cơ sở với ngôn ngữ C/C++

Thứ Bảy, 14:46 18/02/2023

Cơ sở Hệ thống thông tin địa lý GIS

Thứ Bảy, 14:15 18/02/2023

Cơ sở vi sinh vật học thực phẩm

Thứ Bảy, 14:06 18/02/2023