Tổng kết thực tiễn với việc phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Tổng kết thực tiễn là một trong những hoạt động có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự phát triển lý luận nói chung, lý luận về chủ nghĩa xã hội nói riêng. Tổng kết thực tiễn mới cho phép chúng ta nắm bắt những vấn đề thực tiễn đặt ra và đánh giá được mức độ đúng, sai của lý luận, của chủ trương, đường lối, chính sách, qua đó mà kịp thời sửa chữa sai sót, hạn chế, bổ sung, hoàn thiện chủ trương, đường lối, chính sách cho phù hợp với yêu cầu do thực tiễn đặt ra.

Tổng kết thực tiễn với việc phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Trần Văn Phòng

Nxb. Chính trị Quốc gia

2010

Tóm tắt

Tổng kết thực tiễn là một trong những hoạt động có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự phát triển lý luận nói chung, lý luận về chủ nghĩa xã hội nói riêng. Đánh giá vai trò của thực tiễn, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Lý luận mà không có thực tiễn là lý luận suông”. Người xem việc tổng kết thực tiễn là một biện pháp cơ bản để thực hiện nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, thông qua tổng kết thực tiễn mà nâng cao trình độ lý luận, khắc phục bệnh chủ quan, bệnh giáo điều, bệnh kinh nghiệm chủ nghĩa. Chỉ có tổng kết thực tiễn mới cho phép chúng ta nắm bắt những vấn đề thực tiễn đặt ra và đánh giá được mức độ đúng, sai của lý luận, của chủ trương, đường lối, chính sách, qua đó mà kịp thời sửa chữa sai sót, hạn chế, bổ sung, hoàn thiện chủ trương, đường lối, chính sách cho phù hợp với yêu cầu do thực tiễn đặt ra.

Mặc dù tổng kết thực tiễn đóng vai trò quan trọng, nhưng trên thực tế việc tổng kết thực tiễn nói chung, tổng kết thực tiễn để bổ sung, hoàn thiện, phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam vẫn còn chưa được thực sự quan tâm. Cuốn sách Tổng kết thực tiễn với việc phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của PGS. TS. Trần Văn Phòng - Phó Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành với mục đích tiếp tục làm sáng tỏ hơn nữa vai trò của tổng kết thực tiễn trong việc phát triển lý luận nói chung, lý luận về chủ nghĩa xã hội nói riêng ở nước ta hiện nay.

Nội dung cuốn sách được chia thành hai chương:

+ Chương I: Tổng kết thực tiễn và sự phát triển lý luận. Chương này tập trung phân tích thực chất của tổng kết thực tiễn và những nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả tổng kết thực tiễn; lý luận và vai trò của tổng kết thực tiễn đối với lý luận.

+ Chương II: Tổng kết thực tiễn với việc phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay. Bên cạnh việc tổng kết thực tiễn nhằm phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, tác giả đưa ra một số giải pháp định hướng nhằm nâng cao hiệu quả tổng kết thực tiễn để phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Trích dẫn

Trần Văn Phòng. Tổng kết thực tiễn với việc phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Nxb. Chính trị Quốc gia, 2010.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Khác

Tài liệu liên quan

Tổng kết thực tiễn với việc phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội ở Việt NamQuản trị nhân sự và các kỹ năng nghiệp vụ về tổ chức hành chính, nhân sựHồ Chí Minh hành trình từ Làng Sen đến Ba Đình (1890-1969)

Tổng kết thực tiễn với việc phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Quản trị nhân sự và các kỹ năng nghiệp vụ về tổ chức hành chính, nhân sự

Hồ Chí Minh hành trình từ Làng Sen đến Ba Đình (1890-1969)

Mã QR

Tổng kết thực tiễn với việc phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Nội dung

  • Thứ Bảy, 14:54 18/02/2023

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Khế ước xã hội

Thứ Bảy, 14:46 18/02/2023

Kỹ thuật lập trình cơ sở với ngôn ngữ C/C++

Thứ Bảy, 14:46 18/02/2023

Cơ sở Hệ thống thông tin địa lý GIS

Thứ Bảy, 14:15 18/02/2023

Cơ sở vi sinh vật học thực phẩm

Thứ Bảy, 14:06 18/02/2023

Artificial Intelligence with Python: A Comprehensive Guide to Building Intelligent Apps for Python Beginners and Developers

Thứ Bảy, 14:04 18/02/2023