Toán cơ sở cho kinh tế

Tài liệu trình bày các nội dung về: Ma trận và định thức; hệ phương trình tuyến tính; không gian vecto và dạng toàn phương; phép toán vi phân hàm số một biến; phép toán tích phân; hàm số nhiều biến số; phương trình vi phân

Toán cơ sở cho kinh tế

Nguyễn Huy Hoàng (Ch.b)

Giáo dục Việt Nam

2014

Tóm tắt

Nội dung sách bám sát nội dung chương trình môn học Toán cao cấp trong các trường đại học khối kinh tế.

Nội dung gồm 7 chương:

+ Chương 1: Ma trận và định thức

+ Chương 2: Hệ phương trình tuyết tính

+ Chương 3: Không gian Vecto và dạng toán phương

+ Chương 4: Phép toán vi phân hàm số một biến

+ Chương 5: Phép toán tích phân

+ Chương 6: Hàm số nhiều biến số

+ Chương 7: Phương trình vi phân

Trích dẫn

Nguyễn Huy Hoàng (Ch.b). Toán cơ sở cho kinh tế, Nxb. Giáo dục Việt Nam, 2014.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Toán học

Tài liệu liên quan

Toán cơ sở cho kinh tếPre-Algebra An Integrated Transition to Algebra and GeometryBài tập Phép tính vi phân và tích phân. Tập 1

Toán cơ sở cho kinh tế

Pre-Algebra An Integrated Transition to Algebra and Geometry

Bài tập Phép tính vi phân và tích phân. Tập 1

Mã QR

Toán cơ sở cho kinh tế

Nội dung

  • Thứ Ba, 09:05 25/10/2022