Taking the lead on adolescent literacy : Action steps for schoolwide success

Administrators will find a user-friendly, five-stage planning process with six essential rubrics for developing, implementing, monitoring, and sustaining a successful literacy initiative for Grades 4–12.

Taking the lead on adolescent literacy : Action steps for schoolwide success

Judith L. Irvin

International Reading Association

2010

Abstract

Administrators will find a user-friendly, five-stage planning process with six essential rubrics for developing, implementing, monitoring, and sustaining a successful literacy initiative for Grades 4–12.

Citation

Judith L. Irvin. Taking the lead on adolescent literacy : Action steps for schoolwide success. International Reading Association, 2010

Collection

Lĩnh vực khác

Related document

Taking the lead on adolescent literacy : Action steps for schoolwide successGoPro® cameras for dummies®Playing to Win: How Strategy Really Works
Taking the lead on adolescent literacy : Action steps for schoolwide successGoPro® cameras for dummies®Playing to Win: How Strategy Really Works

QR code

Taking the lead on adolescent literacy : Action steps for schoolwide success

Content

  • Thứ Sáu, 14:11 07/04/2023

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Real skills: sentences and paragraphs for colledge, work and everyday life

Thứ Sáu, 13:59 07/04/2023

English for the fashion industry

Thứ Năm, 13:33 06/04/2023

Design Matters: The Organisation and Principles of Engineering Design

Thứ Năm, 13:23 06/04/2023

The brief McGraw-Hill handbook

Thứ Năm, 13:15 06/04/2023

Fundamentals of Academic Writing

Thứ Năm, 11:08 06/04/2023

Video giới thiệu