Tài liệu phát âm tiếng Hàn Quốc

제1과: 자음, 모음, 음철발음연습, 제2과: 연음, 제3과: 한국어문장의억양및받침발음, 제4과: 경음, 격음및각특수한자음의발음, 제5과: 비음화1, 제6과: 경음화1 및십(10)의발음, 제7과: “ᄒ”의발음및“ᄅ”의발음, 제8과: 청유문억양및“-지요?”의문문의억양, 제9과: 특별한모음의발음, 제10과: 격음화및유기음화,

Tài liệu phát âm tiếng Hàn Quốc

Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

2019

Abstract

제1과: 자음, 모음, 음철발음연습

제2과: 연음

제3과: 한국어문장의억양및받침발음

제4과: 경음, 격음및각특수한자음의발음

제5과: 비음화1

제6과: 경음화1 및십(10)의발음

제7과: “ᄒ”의발음및“ᄅ”의발음

제8과: 청유문억양및“-지요?”의문문의억양

제9과: 특별한모음의발음

제10과: 격음화및유기음화

제11과:유음화 및역이름의발음

제12과: 겹받침의발음

제13과: 비음화2 및구개음화

제14과: 경음화2

제15과: 경음화3및종합복습

Citation

Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc. Tài liệu phát âm tiếng Hàn Quốc, Nxb. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, 2019.

Collection

Bộ sưu tập ngành NGÔN NGỮ HÀN QUỐC (7220210)

Related document

Tài liệu phát âm tiếng Hàn QuốcGet it Korean Listening 6 = 경희 한국어 듣기 6서울대 한국어 Student's Book 3A = Tiếng Hàn (Trường Đh Seoul) Student's Book 3A

Tài liệu phát âm tiếng Hàn Quốc

Get it Korean Listening 6 = 경희 한국어 듣기 6

서울대 한국어 Student's Book 3A = Tiếng Hàn (Trường Đh Seoul) Student's Book 3A

QR code

Tài liệu phát âm tiếng Hàn Quốc

Content

  • Thứ Sáu, 15:44 10/03/2023

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Giáo trình nhập môn du lịch học

Thứ Tư, 10:13 28/02/2024

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí

Thứ Tư, 09:57 28/02/2024

Công nghệ khống chế ô nhiễm khí quyển

Thứ Tư, 09:40 28/02/2024

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Tài liệu Tiếng Hàn cơ bản 1

Thứ Sáu, 15:37 10/03/2023

ANTs : Using alternative and non-traditional investments to allocate your assets in an uncertain world

Thứ Sáu, 15:32 10/03/2023

유학생을 위한 경영무역 한국어 = Tiếng Hàn thương mại dành cho sinh viên quốc tế

Thứ Sáu, 15:29 10/03/2023

Anticipate : Know what your customers need before they do

Thứ Sáu, 15:26 10/03/2023

고등학교 전기·전자 기초 = Cơ sở điện và điện tử

Thứ Sáu, 15:20 10/03/2023