Seoul National University Korean Language 1B Work Book

『서울대 한국어 1B Workbook』는 서울대학교 언어교육원이 개발한 교재로 기초적인 한국어 의사소통 능력을 키우고자 하는 학습자들을 위한 책이다. 각 과는 어휘 연습, 문법과 표현 연습, 문형 연습으로 구성되어 있으며 복습은 어휘와 문법, 발음, 듣기, 읽기와 쓰기 말하기로 구성되어 있다. 목차 머리말 일러 두기 교실 용어 교재 구성표

Seoul National University Korean Language 1B Work Book

Language Education Institute, Seoul National University

TWPONDS Co.,Ltd

2013

Abstract

As an auxiliary textbook for "Seoul National University Korean," the vocabulary and grammar learned in the main textbook should be used accurately in sentences and conversations. Increase sentence composition ability and improve conversation composition ability through vast practice problems. At the end of Chapter 2 - 3, you can have a review part to continue your repetitive learning, and you can check your listening and speaking, reading, and writing skills with TOPIK-type problems. Preface How to use this book Classroom Talk Scope and Sequence Learning the Korean alphabet

『서울대 한국어 1B Workbook』는 서울대학교 언어교육원이 개발한 교재로 기초적인 한국어 의사소통 능력을 키우고자 하는 학습자들을 위한 책이다. 각 과는 어휘 연습, 문법과 표현 연습, 문형 연습으로 구성되어 있으며 복습은 어휘와 문법, 발음, 듣기, 읽기와 쓰기 말하기로 구성되어 있다. 목차 머리말 일러 두기 교실 용어 교재 구성표

9과 이분은 누구세요? Who is this person?

10과 지금 몇 시에요? What time is it now?

복습 5

11과 감기에 걸렸어요 I Caught a cold

12과 여보세요

복습 6

13과 서울역으로 가 주세요 Please take me to Seoul Station

14과 이 옷을 입어 보세요 Try these clothes on

복습 7

15과 여행을 가고 싶어요 I Want to go on a trip

16과 우리집에 올 수 있어요? Can you come to my house

복습 8

듣기 지문 Listening Scripts

모범 답안 Answer Key

Citation

Language Education Institute, Seoul National University.Seoul National University Korean Language 1B Work Book.TWPONDS Co.,Ltd, 2013.

Collection

Ngành NGÔN NGỮ ANH (7220201)

Các học phần Đại cương

Related document

Seoul National University Korean Language 1B Work BookSeoul National University Korean Language 1A Work BookSeoul National University Korean Language 2B Work Book
Seoul National University Korean Language 1B Work BookSeoul National University Korean Language 1A Work BookSeoul National University Korean Language 2B Work Book

QR code

Seoul National University Korean Language 1B Work Book

Content

  • Thứ Hai, 14:17 28/02/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Seoul National University Korean Language 2B Work Book

Thứ Hai, 13:59 28/02/2022

Luyện nghe tiếng Trung Quốc cấp tốc: Trình độ trung cấp

Thứ Hai, 13:55 28/02/2022

Luyện nghe tiếng Trung Quốc cấp tốc: Trình độ tiền trung cấp

Thứ Hai, 13:46 28/02/2022

Quantitative Analysis for Management, 13th Edition

Thứ Hai, 10:47 28/02/2022

Quản trị Marketing: Dùng cho sinh viên Đại học - Cao học .

Thứ Hai, 10:08 28/02/2022

Video giới thiệu