Quản trị Marketing: Dùng cho sinh viên Đại học - Cao học .

Cuốn sách có đặc điểm: cơ bản và hiện đại, lý thuyết cô đọng và thực tiễn với các câu hỏi tư duy, các đề thi mẫu, các nghiên cứu chủ đề và tình huống với đầy đủ đáp án.

Quản trị Marketing: Dùng cho sinh viên Đại học - Cao học .

Nguyễn Văn Dung, Nguyễn Văn Thi, Nguyễn Văn Trãi

Lao Động

2012

Tóm tắt

Marketing là một hoạt động triển khai tầm nhìn, sứ mệnh và hoạch định chiến lược của công ty, xác định nhu cầu khách hàng, thiết kế sản phẩm và dịch vụ, ấn định giá, truyền đạt thông điệp, sử dụng kênh phân phối, các quan hệ trong chuỗi giá trị. Marketing sẽ thành công khi mọi bộ phận cùng làm việc với nhau để thiết kế đúng các sản phẩm, có nguồn tài chính thích hợp, nguồn nhân lực, sản phẩm có chất lượng và đo lường được suất sinh lợi từ các nhóm khách hàng, các sản phẩm và các khu vực thị trường.

Marketing đã có bước chuyển mạnh mẽ từ marketing truyền thống đến các dạng thức Marketing Quan hệ (Relationship Marketing), Marketing Xã hội (Social Marketing), Marketing Tích hợp, Tổng thể (Integrated, Holistic), Online Marketing, Hệ thống Hỗ trợ Quyết định Marketing (MDSS), Hệ thống Thông tin Marketing (MIS) và Marketing Dịch vụ (Service Marketing).

Cuốn sách Quản trị Marketing gồm các phần quan trọng sau:

+ Phần 1. Tóm tắt lý thuyết

+ Phần 2. Câu hỏi trắc nghiệm và tư duy

+ Phần 3. Đề thi mẫu

+ Phần 4. Nghiên cứu chủ đề và tình huống

+ Phần 5. Đáp án câu hỏi trắc nghiệm và đề thi mẫu.

Trích dẫn

Nguyễn Văn Dung, Nguyễn Văn Thi, Nguyễn Văn Trãi. Quản trị Marketing:Dùng cho sinh viên Đại học - Cao học , Lao Động, 2012.

Bộ sưu tập

Ngành Kiểm Toán (7340101)

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Tài liệu liên quan

Quản trị Marketing: Dùng cho sinh viên Đại học - Cao học .Quản trị doanh nghiệp: Lý thuyết, nghiên cứu và thực hành (H. Kent Baker, Ronald Anderson)Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS. Tập 1

Quản trị Marketing: Dùng cho sinh viên Đại học - Cao học

Quản trị doanh nghiệp: Lý thuyết, nghiên cứu và thực hành (H. Kent Baker, Ronald Anderson)Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS. Tập 1

Mã QR

Quản trị Marketing: Dùng cho sinh viên Đại học - Cao học

Nội dung

  • Thứ Hai, 10:08 28/02/2022