Phân tích tài chính doanh nghiệp và nghiệp vụ kiểm soát rủi ro - Hướng dẫn về tỷ lệ an toàn vốn trong hoạt động tín dụng, ngân hàng.

Tín dụng ngân hàng có vai trò hết sức quan trọng không chỉ đối với ngân hàng mà còn với cả xã hội. Cuốn sách này sẽ giúp các bạn hiểu rõ, nắm bắt được các sử dụng, thực hiện đúng chính sách pháp luật trong các hoạt động ngân hàng

Phân tích tài chính doanh nghiệp và nghiệp vụ kiểm soát rủi ro - Hướng dẫn về tỷ lệ an toàn vốn trong hoạt động tín dụng, ngân hàng.

Quang Minh

NXB Lao động

2015

Tóm tắt

Trong nền kinh tế hàng hoá, cùng một thời gian luôn có một số người tạm thời thừa vốn và một số người thừa vốn. Một bên muốn cho vay, một bên có nhu cầu đi vay. Hiện tượng này làm nảy sinh mối quan hệ kinh tế, số vốn sẽ được dịch chuyển từ nơi thừa sang thiếu với điều kiện hoàn trả vốn, lãi cho người cho vay.

Tín dụng ngân hàng là mối quan hệ tín dụng giữa ngân hàng, tổ chức tín dụng (TCTD) với cá nhân, tổ chức có nhu cầu vay tiền. Khi đó, bên cho vay sẽ chuyển giao tài sản cho bên vay trong một khoảng thời gian theo thoả thuận được cam kết trong hợp đồng. Các cá nhân, doanh nghiệp vay cần cần thanh toán đủ gốc, lãi khi đến thời hạn.

Trong nền kinh tế, ngân hàng không chỉ là định chế tài chính mà còn là người cho vay, đồng thời là người đi vay. Với tư cách là người cho vay, ngân hàng cung cấp tín dụng cho cá nhân, tổ chức. Ngược lại, với tư cách là người đi vay ngân hàng sẽ nhận tiền gửi từ cá nhân, doanh nghiệp hoặc chứng chỉ tiền, trái trái phiếu nhằm huy động vốn trong xã hội.

Cuốn sách gồm 05 phần:

Phần 1: Phân tích tài chính doanh nghiệp

Phần 2: Nghiệp vụ kiểm soát rủi ro của ngân hàng tổ chức tín dụng

Phần 3: Trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng

Phần 4: Giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Phần 5: Quy trình thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức tín dụng, ngân hàng

Trích dẫn

Quang Minh, Phân tích tài chính doanh nghiệp và nghiệp vụ kiểm soát rủi ro - Hướng dẫn về tỷ lệ an toàn vốn trong hoạt động tín dụng, ngân hàng , Lao động, 2015.

Bộ sưu tập

Kinh tế

Tài liệu liên quan

Phân tích tài chính doanh nghiệp và nghiệp vụ kiểm soát rủi ro - Hướng dẫn về tỷ lệ an toàn vốn trong hoạt động tín dụng, ngân hàngCorporate Finance Law Principles and PolicyPrinciples of Public Finance

Phân tích tài chính doanh nghiệp và nghiệp vụ kiểm soát rủi ro - Hướng dẫn về tỷ lệ an toàn vốn trong hoạt động tín dụng, ngân hàng

Corporate Finance Law Principles and PolicyPrinciples of Public Finance

Mã QR

Phân tích tài chính doanh nghiệp và nghiệp vụ kiểm soát rủi ro - Hướng dẫn về tỷ lệ an toàn vốn trong hoạt động tín dụng, ngân hàng

Nội dung

  • Thứ Hai, 11:03 04/10/2021