Những điều cần biết về pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Cuốn sách nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của xã hội về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đặc biệt, với mục đích phổ biến các quy định chung của pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đến các đối tượng khác nhau, từ người tiêu dùng tới các tổ chức, cơ quan có liên quan.

Những điều cần biết về pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Bộ Công thương

Công thương

2017

Tóm tắt

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được Quốc hội khóa XII thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 17 tháng 11 năm 2010 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2011. Sự ra đời của Luật này không chỉ đánh dấu một giai đoạn phát triển mới mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng nền tảng hoạt động và tạo động lực thúc đẩy thực thi hiệu quả công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Việt Nam.

Nhằm tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của xã hội về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đặc biệt, với mục đích phổ biến các quy định chung của pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đến các đối tượng khác nhau, từ người tiêu dùng tới các tổ chức, cơ quan có liên quan, Nhà xuất bản Công thương phối hợp với Cục Quản lý cạnh tranh biên soạn và xuất bản cuốn tài liệu: Những điều cần biết về pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Trích dẫn

Bộ Công thương, Những điều cần biết về pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Công thương, 2017.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Pháp luật

Tài liệu liên quan

Những điều cần biết về pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùngLuật sở hữu trí tuệ (sửa đổi, bổ sung năm 2009,2019)Thực hiện pháp luật về giáo dục trong các trường đại học ở Việt Nam
Những điều cần biết về pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Luật sở hữu trí tuệ (sửa đổi, bổ sung năm 2009,2019)

Thực hiện pháp luật về giáo dục trong các trường đại học ở Việt Nam

Mã QR

Những điều cần biết về pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Nội dung

  • Thứ Tư, 13:54 20/07/2022