Kinh tế chính trị Mác - Lênin

Kinh tế chính trị học Mác - Lênin là một trong ba bộ phận của chủ nghĩa mác - Lênin, Nhằm giúp các em sinh viên học tốt môn học này, trên cơ sở bộ giáo trình chuẩn quốc gia và giáo trình kinh tế chính trị của bộ giáo dục và đào tạo. Bộ môn kinh tế chính trị viết cuốn bài giảng môn kinh tế chính trị Mác - Lênin cho sinh viên bao gồm các nội dung cơ bản của môn học từ chương 1 đến chương 13, phần bài tập và mẫu đề thi trắc nghiệm.

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

Cao Thị Toàn (Ch.b)

Nxb. Khoa học và Kỹ thuật

2008

Tóm tắt

Kinh tế chính trị học Mác - Lênin là một trong ba bộ phận của chủ nghĩa mác - Lênin:

- Triết học Mác - Lênin

- Kinh tế chính trị học Mác - Lênin

- Chủ nghĩa cộng sản khoa học

Được giảng dạy và học tập trong tất cả các trường đại học, cao đẳng của Việt Nam nhằm trang bị thế giới quan, phuơng pháp luận cho sinh viên, góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại đất nước.

Nhằm giúp các em sinh viên học tốt môn học này, trên cơ sở bộ giáo trình chuẩn quốc gia và giáo trình kinh tế chính trị của bộ giáo dục và đào tạo. Bộ môn kinh tế chính trị viết cuốn bài giảng môn kinh tế chính trị Mác - Lênin cho sinh viên bao gồm các nội dung cơ bản của môn học từ chương 1 đến chương 13, phần bài tập và mẫu đề thi trắc nghiệm.

Nội dung gồm các chương sau:

+ Chương 1: Đối tượng, phương pháp, chức năng của kinh thế chính trị Mác - Lênin

+ Chương 2: Tái sản xuất xã hội tăng trưởng và phát triển kinh tế

+ Chuơng 3: Sản xuất hàng hoá và các quy luật kinh tế của sản xuất hàng hoá

+ Chương 4: Sản xuất giá trị thặng dư quy luật tuyệt đối của chủ nghĩa tư bản

+ Chương 5: Sự vận động của tư bản và tái sản xuất tư bản xã hội

+ Chương 6: Các hình thái tư bản và các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư

+ Chương 7: Chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước

+ Chương 8: Quá độ lên chủ nghĩa xã hội và cơ cấu kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

+ Chương 9: Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

+ Chương 10: Kinh tế nông thôn trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

+ Chương 11: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

+ Chương 12: Tài chình, tín dụng, ngân hàng và lưu thông tiền tệ trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

+ Chương 13: Lợi ích kinh tế và phân phối thu thập trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Trích dẫn

Cao Thị Toàn (Ch.b). Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Nxb. Khoa học và Kỹ thuật, 2008.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Chính trị

Tài liệu liên quan

Kinh tế chính trị Mác - LêninĐạo đức họcChủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

Đạo đức học

Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng

Mã QR

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

Nội dung

  • Thứ Sáu, 14:21 14/01/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

The Way We Think: Conceptual Blending and the Mind’s Hidden Complexitie

Thứ Hai, 15:51 27/12/2021

Nguyễn Trãi cuộc đời và sự nghiệp

Thứ Tư, 15:55 22/12/2021

Tôn giáo và đời sống hiện đại

Thứ Tư, 15:44 22/12/2021

Xử lý nước cấp sinh hoạt và công nghiệp (Nguyễn Thị Thu Thủy)

Thứ Tư, 15:16 22/12/2021

Sách bài giảng Vật lý đại cương A2

Thứ Hai, 15:27 20/12/2021

Video giới thiệu