Kinh nghiệm công tác nhân sự của một số nước

Cán bộ nhân sự là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng

Kinh nghiệm công tác nhân sự của một số nước

Lê Minh Thông, Nguyễn Danh Châu

Chính trị Quốc gia

2009

Tóm tắt

Cán bộ nhân sự là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Xây dựng đội ngũ cán bộ vững vàng về chính trị, gương mẫu về đạo đức, trong sạch về lối sống, có trí tuệ, kiến thức và năng lực hoạt động thực tiến, sanngs tạo, gắn bó với nhân dân. Thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa là chủ trương và chính sách lớn trong nội dunng công tác cán bộ của Đảng và Nhà nước ta.

Trong nội dung cuốn sách, các tác giả tập trung phân tích giới thiệu những vấn đề: bộ máy quản lý công chức, tuyển chọn công chức; chế độ công trạng, luân chuyển công chức; chế độ, chính sách đối với công chức…… ở Nhật Bản, Hoa Kỳ, Cộng hòa liên bang Đức, Trung Quốc. Từ việc khảo cứu các mô hình công vụ, ông chức của một số nước trên thế giới, các tác giả rút ra một số nhận xét chung và đề xuất kiến nghị nhằm đổi mới công tác cán bộ của nước ta cho phù hợp với đặc điểm, trình độ phat triển của đất nước trong giai đoạn đổi mới.

Trích dẫn

Lê Minh Thông, Nguyễn Danh Châu. Kinh nghiệm công tác nhân sự của một số nước, Chính trị Quốc gia, 2009.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Kinh nghiệm công tác nhân sự của một số nướcTính sáng tạo của tổ chức trong doanh nghiệpBí quyết quản lý trường học hiệu quả và vận dụng đắc nhân tâm trong quản lý giáo dục.

Kinh nghiệm công tác nhân sự của một số nước

Tính sáng tạo của tổ chức trong doanh nghiệp

Bí quyết quản lý trường học hiệu quả và vận dụng đắc nhân tâm trong quản lý giáo dục.

Mã QR

Kinh nghiệm công tác nhân sự của một số nước

Nội dung

  • Thứ Ba, 14:50 06/07/2021