Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Năm 2013-1992-1980-1959-1946)

Thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, kế thừa Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992, Nhân dân Việt Nam xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp này vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Năm 2013-1992-1980-1959-1946)

Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam

Lao động

2017

Tóm tắt

Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, nhân dân Việt Nam lao động cần cù sáng tạo, đấu tranh anh dũng để dựng nước và giữ nước, đã hun đúc nên truyền thống yêu nước, đoàn kết, nhân nghĩa, kiên cường, bất khuất và xây dựng nên nền văn hiến Việt Nam.

Từ năm 1930, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, Nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh lâu dài, đầy gian khổ, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Cách mạng Tháng Tám thành công ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bằng ý chí và sức mạnh của toàn dân tộc, được sự giúp đỡ của bạn bè thế giới, Nhân dân ta đã giành chiến thắng vĩ đại trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ Quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, đưa đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, kế thừa Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992, Nhân dân Việt Nam xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp này vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trích dẫn

Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Năm 2013-1992-1980-1959-1946).Lao động, 2017.

Bộ sưu tập

Các học phần Đại cương

Tài liệu liên quan

Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt NamVăn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIIGiáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIIGiáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh

Mã QR

Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Nội dung

  • Thứ Tư, 13:15 23/02/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Giáo trình chuẩn HSK 6 Tập 2

Thứ Tư, 10:31 23/02/2022

Kinh tế học vi mô: 8th Edition

Thứ Tư, 10:24 23/02/2022

Giáo trình chuẩn HSK 6 Sách bài tập Tập 1

Thứ Tư, 09:50 23/02/2022

Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

Thứ Tư, 09:40 23/02/2022

Giáo trình chuẩn HSK 6 Tập 1

Thứ Tư, 09:30 23/02/2022