Giáo trình tín hiệu và hệ thống

Nội dung cuốn sách trình bày: Tổng quan về tín hiệu và hệ thống; biểu diễn hệ thống tuyến tính bất biến trong miền thời gian; chuỗi fourier và phép biến đổi fourier; biến đổi laplace; biến đổi z.

Giáo trình tín hiệu và hệ thống

Nguyễn Thị Diệu Linh (ch.b)

Thống kê

2022

Tóm tắt

Ngày nay, các hệ thống xử lý tín hiệu số có mặt ở hầu hết các phương diện của cuộc sống. Đối với các sinh viên học ngành kỹ thuật như: Điện, Điện tử, Tự động hóa, Điều khiển, Viễn Thông… thì học phần Tín hiệu và hệ thống là một học phần đặc biệt quan trọng.

Giáo trình gồm 5 chương:

Chương 1: Tổng quan về tín hiệu và hệ thống.

Chương 2: Biểu diễn hệ thống tuyến tính bất biến trong miền thời gian.

Chương 3: Trình bày về phép biến đổi Fourier trong miền thời gian và miền tần số.

Chương 4 và 5: Trình bày về biến đổi Laplace và biến đổi Z.

Cuốn tài liệu giúp sinh viên có được kiến thức cơ bản về tín hiệu và hệ thống. Sinh viên các ngành khác cũng có thể làm tài liệu tham khảo.

Trích dẫn

Nguyễn Thị Diệu Linh (ch.b). Giáo trình tín hiệu và hệ thống. Thống kê, 2022.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Điện tử, Viễn thông

Tài liệu liên quan

Giáo trình tín hiệu và hệ thốngGiáo trình Xử lý tín hiệu sốGiáo trình Thông tin di động
Giáo trình tín hiệu và hệ thốngGiáo trình Xử lý tín hiệu sốGiáo trình Thông tin di động

Mã QR

Giáo trình tín hiệu và hệ thống

Nội dung

  • Thứ Tư, 09:36 27/07/2022