Giáo trình quản trị doanh nghiệp (Lưu Minh Ngọc)

Quản trị doanh nghiệp là môn học vượt thời gian và mang tính chất nhân bản – nhân bản vì chính con nguời làm quản trị . Mọi thành tựu của doanh nghiệp là thành tựu của nhà quản trị. Mọi thất bại của quản trị doanh nghiệp là thất bại của nhà quản trị. Tầm nhìn, sự quan tâm, và tính chính trực của nhà quản trị sẽ quyết định quản trị doanh nghiệp đúng hay sai.

Giáo trình quản trị doanh nghiệp (Lưu Minh Ngọc)

Lưu Minh Ngọc (ch.b)

Giáo dục Việt Nam

2014

Tóm tắt

Nội dung cơ bản của cuốn sách gồm 7 chương:

+ Chương 1: Đại cương về quản trị doanh nghiệp.

+ Chương 2: Chiến lược kinh doanh trong doanh nghiệp.

+ Chương 3: Quản trị tiêu thụ hàng hóa trong doanh nghiệp.

+ Chương 4: Quản trị sản xuất trong doanh nghiệp.

+ Chương 5: Quản trị nhân lực trong doanh nghiệp.

+ Chương 6: Quản trị chất lượng trong doanh nghiệp.

+ Chương 7: Quản trị tài chính trong doanh nghiệp

Trích dẫn

Lưu Minh Ngọc. Giáo trình quản trị doanh nghiệp. Giáo dục Việt Nam, 2014.

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Ngành Quản trị nhân lực (7340404)

Tài liệu liên quan

Giáo trình quản trị doanh nghiệp (Lưu Minh Ngọc)Giáo trình kinh tế phát triểnGiáo trình lý thuyết thống kê ( Thân Thanh Sơn)
Giáo trình quản trị doanh nghiệp (Lưu Minh Ngọc)Giáo trình kinh tế phát triểnGiáo trình lý thuyết thống kê ( Thân Thanh Sơn)

Mã QR

Giáo trình quản trị doanh nghiệp (Lưu Minh Ngọc)

Nội dung

  • Thứ Sáu, 11:08 01/04/2022