Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ

Tài chính và tiền tệ là lĩnh vực khoa học vô cùng phong phú, hấp dẫn, song hành cùng kinh tế hàng hóa thị trường. Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi quốc gia, các chính sách về tài chính, tiền tệ nhanh chóng trở thành một trong những chính sách quản lý vĩ mô quan trọng bậc nhất của nhà nước. Các khoa học về tài chính, tiền tệ còn là công cụ hàng đầu trong hoạch định quản lý và quản trị kinh doanh của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp...

Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ

Nguyễn Hữu Tài

Đại học Kinh tế quốc dân

2017

Tóm tắt

Tài chính và tiền tệ là lĩnh vực khoa học vô cùng phong phú, hấp dẫn, song hành cùng kinh tế hàng hóa thị trường. Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi quốc gia, các chính sách về tài chính, tiền tệ nhanh chóng trở thành một trong những chính sách quản lý vĩ mô quan trọng bậc nhất của nhà nước. Các khoa học về tài chính, tiền tệ còn là công cụ hàng đầu trong hoạch định quản lý và quản trị kinh doanh của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp...

Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ gồm 15 chương:

+ Chương 1: tổng quan về tài chính và tiền tệ.

+ Chương 2: Tổng quan về hệ thống tài chính.

+ Chương 3: Ngân sách nhà nước.

+ Chương 4: Tài chính doanh nghiệp.

+ Chương 5: Tín dụng.

+ Chương 6: Thị trường tài chính.

+ Chương 7: Các tổ chức tài chính trung gian.

+ Chương 8: Lãi suất.

+ Chương 9: Ngân hàng thương mại.

+ Chương 10: Quá trình cung ứng tiền tệ.

+ Chương 11: Cầu tiền tệ.

+ Chương 12: Ngân hàng trung ương.

+ Chương 13: Chính sách tiền tệ.

+ Chương 14: Lạm phát.

+ Chương 15: Tài chính quốc tế

Trích dẫn

Nguyễn Hữu Tài (Ch.b). Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ. Đại học kinh tế quốc dân, 2017.

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Ngành Quản trị nhân lực (7340404)

Tài liệu liên quan

Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệGiáo trình quản trị nhân lực Giáo trình Kinh tế học. Tập 1
Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệGiáo trình quản trị nhân lực Giáo trình Kinh tế học. Tập 1

Mã QR

Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ

Nội dung

  • Thứ Sáu, 15:09 18/02/2022