Get it Korean Listening 4 = 경희 한국어 듣기 4

책소개한국어 기능 분리형 교재로서 네 가지 언어 기능을 독립적으로 제시하여 학습자가 해당 언어 기능에 초점을 두었다. 또한 언어가 사용되는 실제 환경에 몰입하여 해당 기능을 분명하게 이해하고 표현하는 데에 도움을 주며, 한국어 학습자들의 학습 목적과 요구에 따라 언어 기능을 선택-집중하게 함으로써 좀 더 효과적인 한국어 학습을 가능하게 할 것이다.

Get it Korean Listening 4 = 경희 한국어 듣기 4

이정희

Hanwoo Publishing Inc.

2015

Abstract

책소개한국어 기능 분리형 교재로서 네 가지 언어 기능을 독립적으로 제시하여 학습자가 해당 언어 기능에 초점을 두었다. 또한 언어가 사용되는 실제 환경에 몰입하여 해당 기능을 분명하게 이해하고 표현하는 데에 도움을 주며, 한국어 학습자들의 학습 목적과 요구에 따라 언어 기능을 선택-집중하게 함으로써 좀 더 효과적인 한국어 학습을 가능하게 할 것이다.

목차
머리말
일러두기
교재 구성표

머리말
일러두기
교재 구성표
등장인물 소개

1. 대중문화
1-1 콘서트 현장에 나와 있습니다
1-2 연기에 대한 자신감도 많이 생겼고요
1-3 이번 주 목요일 개봉을 앞두고 있는데요

2. 이야기
2-1 아주 먼 옛날 마음씨 착한 나무꾼이 살고 있었어요
2-2 개구리 소리를 들으셨다면 우산을 챙기는 것도 좋을 것 같습니다
2-3 지금도 비가 오는 날이면 개굴개굴하고 운답니다

3. 남녀 차이더보

(kyobobook.co.kr)

Citation

이정희; Get it Korean Listening 4 = 경희 한국어 듣기 4; Hanwoo Publishing Inc.; 2015

Collection

Lĩnh vực Ngoại ngữ

Ngành NGÔN NGỮ HÀN QUỐC (7220210)

Related document

Get it Korean Listening 4 = 경희 한국어 듣기 4새 연세한국어 말하기와 쓰기. 5-1 = Yonsei mới: Nói và Viết tiếng Hàn 5 tập 1새 연세한국어 말하기와 쓰기. 4-1 = Yonsei mới: Nói và Viết tiếng Hàn . 4 tập 1
Get it Korean Listening 4 = 경희 한국어 듣기 4새 연세한국어 말하기와 쓰기. 5-1 = Yonsei mới: Nói và Viết tiếng Hàn 5 tập 1새 연세한국어 말하기와 쓰기. 4-1 = Yonsei mới: Nói và Viết tiếng Hàn . 4 tập 1

QR code

Get it Korean Listening 4 = 경희 한국어 듣기 4

Content

  • Chủ Nhật, 23:47 14/08/2022