Get it Korean Listening 2 = 경희 한국어 듣기 2

『경희 한국어 듣기』 제2권. 언어 기능 분리형 교재 중 ‘듣기’ 2단계 교재이다. 초급 단계 한국어 학습자의 일상생활에 필요한 언어 기능과 표현을 맥락 내에서 이해할 수 있도록 구성하였다. 이를 통해 한국어로 이루어지는 의사소통에 대한 두려움을 없애고 친숙하고 개인적인 맥락에서 이루어지는 일상적인 대화를 듣고 이해할 수 있도록 하는 것이 목표이다.

Get it Korean Listening 2 = 경희 한국어 듣기 2

이정희

Hanwoo Publishing Inc.

2015

Abstract

『경희 한국어 듣기』 제2권. 언어 기능 분리형 교재 중 ‘듣기’ 2단계 교재이다. 초급 단계 한국어 학습자의 일상생활에 필요한 언어 기능과 표현을 맥락 내에서 이해할 수 있도록 구성하였다. 이를 통해 한국어로 이루어지는 의사소통에 대한 두려움을 없애고 친숙하고 개인적인 맥락에서 이루어지는 일상적인 대화를 듣고 이해할 수 있도록 하는 것이 목표이다.

목차
머리말
일러두기
교재 구성표
등장인물 소개

1 쇼핑
2 음식
3 취미
4 운동
5 전화
6 여행
7 집안일
8 유행
9 정보
10 대중문화

(kyobobook.co.kr)

Citation

이정희; Get it Korean Listening 2 = 경희 한국어 듣기 2; Hanwoo Publishing Inc.; 2015

Collection

Lĩnh vực Ngoại ngữ

Ngành NGÔN NGỮ HÀN QUỐC (7220210)

Related document

Get it Korean Listening 2 = 경희 한국어 듣기 2학생을 위한 대학 글쓰기 기초 Writing basics = Writing Fundamentals (for foreign students)서울대 한국어 1B Student's Book(CD1장포함) = Seoul National University Korean 1B Student's Book (including CD1)

Get it Korean Listening 2 = 경희 한국어 듣기 2

학생을 위한 대학 글쓰기 기초 Writing basics = Writing Fundamentals (for foreign students)서울대 한국어 1B Student's Book(CD1장포함) = Seoul National University Korean 1B Student's Book (including CD1)

QR code

Get it Korean Listening 2 = 경희 한국어 듣기 2

Content

  • Chủ Nhật, 18:59 14/08/2022

Tags:

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Get it Korean Listening 1 = 경희 한국어 듣기 1

Chủ Nhật, 18:11 14/08/2022

토픽 준비를 위한 한국어 중급 읽기 = Kỹ năng đọc tiếng Hàn trung cấp dành cho kỳ thi TOPIK

Chủ Nhật, 17:34 14/08/2022

통역 번역사에 도전하라 (개정판) = Thử thách phiên dịch viên!

Chủ Nhật, 16:43 14/08/2022

담화 기능에 따른 한국어 유사 문법 항목 연구 = Nghiên cứu về các mục ngữ pháp giống tiếng Hàn theo chức năng diễn ngôn

Chủ Nhật, 16:29 14/08/2022

서울대 한국어 2A Student's Book Seoul National University 2A Student's Book with CD = Đại học quốc gia Seoul Hàn Quốc - sách bài học- tập 2a

Chủ Nhật, 16:09 14/08/2022