Get it Korean Grammar 1 = 경희 한국어 문법 1

이 책은 한국에 대해 알고 싶어하는 외국인들을 위한 책이다.

Get it Korean Grammar 1 = 경희 한국어 문법 1

이정희

Hanwoo Publishing Inc.

2017

Abstract

이 책은 한국에 대해 알고 싶어하는 외국인들을 위한 책이다.

목차
머리말 Preface
일러두기 How to Use This Book
등장인물 소개 Characters

01 ~입니다/입니까?
02 은/는 (1)
03 이/그/저
04 ㅂ/습니다, ㅂ/습니까?
05 이/가
06 이/가 아니다
07 아요/어요
08 이에요/예요
09 을/를
10 한자어 수(1)
11 ~에 가다
12 ~에 있다
13 한자어 수(2)
14 ~고 싶다
15 ~고 싶어 하다
16 ~하고
17 ~에서
18 고유어 수(1)
19 ~(으)세요
20 은/는
21 고유어 수(2)
22 ~(으)로(1)
23 ~에
24 ~(으)세요?
25 았/었
26 ~부터 ~까지
27 안
28 ~지 않다
29 ~도
30 의문사
31 ~(으)ㄹ 거예요(1)
32 ~께서 ~(으)십니다
33 ~만
34 (으)ㄹ까요?
35 (으)ㅂ시다
36 (이)랑
37 (이)지요?, ~지요?
38 ~겠
39 ~고(1)
40 ~(으)ㄹ 거예요(2)
41 으 탈락
42 ~지만
43 ~고(2)
44 ~(으)십시오
45 ~아서/어서(1)
46 ~에게/한테
47 ~와/과
48 ~(으)로 (2)
49 (으)ㄹ 수 있다/없다
50 ~아서/어서(2)
51 ~이어서/여서
52 ~고(3)
53 ~에서 ~까지
54 ~에게(서)/한테(서)
55 못
56 ~지 못하다
57 ~보다
58 ㅂ불규칙 동사
59 ~아/어 주다
60 ~지 말다
61 ~(으)니까
62 ~(이)니까

부록 Appendices
모범 답안 Answers
듣기 지문 Listening Script

(kyobobook.co.kr)

Citation

이정희; Get it Korean Grammar 1 = 경희 한국어 문법 1; Hanwoo Publishing Inc.; 2017

Collection

Lĩnh vực Ngoại ngữ

Ngành NGÔN NGỮ HÀN QUỐC (7220210)

Related document

Get it Korean Grammar 1 = 경희 한국어 문법 1새 연세한국어 어휘와 문법. 2-2(English Version) = Yonsei mới: từ vựng và Ngữ pháp tiếng Hàn 2 tập 2 - phiên bản tiếng Anh새 연세한국어 어휘와 문법. 2-1(English Version) = Yonsei mới: từ vựng và Ngữ pháp tiếng Hàn 2 tập 1 - phiên bản tiếng Anh

Get it Korean Grammar 1 = 경희 한국어 문법 1

새 연세한국어 어휘와 문법. 2-2(English Version) = Yonsei mới: từ vựng và Ngữ pháp tiếng Hàn 2 tập 2 - phiên bản tiếng Anh새 연세한국어 어휘와 문법. 2-1(English Version) = Yonsei mới: từ vựng và Ngữ pháp tiếng Hàn 2 tập 1 - phiên bản tiếng Anh

QR code

Get it Korean Grammar 1 = 경희 한국어 문법 1

Content

  • Thứ Hai, 01:25 15/08/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Get it Korean Writing 6 = 경희 한국어 쓰기 6

Thứ Hai, 01:09 15/08/2022

Get it Korean Writing 5 = 경희 한국어 쓰기 5

Thứ Hai, 01:03 15/08/2022

Get it Korean Writing 4 = 경희 한국어 쓰기 4

Thứ Hai, 00:45 15/08/2022

Get it Korean Writing 3 = 경희 한국어 쓰기 3

Thứ Hai, 00:38 15/08/2022

Get it Korean Writing 1 = 경희 한국어 쓰기 1

Thứ Hai, 00:30 15/08/2022

Video giới thiệu