Get it Korean Writing 1 = 경희 한국어 쓰기 1

본 교재는 한국어 기능 분리형 교재는 네 가지 언어 기능을 독립적으로 제시하여 학습자가 해당 언어 기능에 초점을 두고 언어가 사용되는 실제 환경에 몰입하여 해당 기능을 분명하게 이해하고 표현하는 데에 도움을 줄 것이며, 또한 학습자의 학습 목적과 요구에 따라 언어 기능을 선택하고 집중하게 함으로써 좀 더 효과적인 한국어 학습을 가능하게 할 것이다. 교수자의 측면에서는 그간 통합 교재에서 소홀히 여겨진 각각의 언어 기능에 대한 전문화된 교수 능력을 제고하게 될 것이며 나아가 기능별 언어 교육 전문가를 양성함으로써 국내외 한국어 교육의 새로운 전환점이 될 것으로 기대한다.

Get it Korean Writing 1 = 경희 한국어 쓰기 1

이정희

Hanwoo Publishing Inc.

2018

Abstract

한국어교육 현장에서 가장 널리 쓰이고 있는 기능(skills) 통합형 교재는 ‘말하기, 듣기, 읽기, 쓰기’ 기능을 통합적으로 제시함으로써 효율적인 교수-학습을 유도하고 나아가 균형적이고 종합적인 언어 능력 발달을 이루는 것을 목표로 하고 있다.
국립국어원에서 발간한 『국제통용 한국어 교육 표준 모형』에 기반하여 언어의 요소와 의미·기능을 배치하여 한국어 교육의 표준적인 내용을 담아내고자 하였다. 또한 기능(functions)과 주제가 단순히 나열되는 것이 아니라 순환되는 구조를 가지되 중복을 피하고자 노력하였고 학습자의 학습에 대한 동기와 흥미가 유지될 수 있도록 사진, 삽화 등을 배열하는 데에도 각별히 신경을 썼다. 이 책이 학습자와 교수자 모두에게 실질적인 도움이 되기를 바란다.

목차
머리말 Preface
일러두기 How to Use This Book
교재 구성 Table of Contents
등장인물 소개 Characters

1. 한글의 이해 Introduction to Hangeul
1과 한글 1

2. 한글 배우기 Learning Hangeul
2과 한글 2
3과 한글 3
4과 한글 4
5과 한글 5
6과 한글 6
7과 한글 7
8과 한글 8

3. 단어 배우기 Learning Words
9과 단어 배우기 1
10과 단어 배우기 2

4. 한국어 문장 만들기 Making a Korean Sentence
11과 한국어 문장 만들기 1
12과 한국어 문장 만들기 2
13과 한국어 문장 만들기 3
14과 한국어 문장 만들기 4
15과 한국어 문장 만들기 5

(kyobobook.co.kr)

Citation

이정희; Get it Korean Writing 1 = 경희 한국어 쓰기 1; Hanwoo Publishing Inc.; 2018

Collection

Lĩnh vực Ngoại ngữ

Ngành NGÔN NGỮ HÀN QUỐC (7220210)

Related document

Get it Korean Writing 1 = 경희 한국어 쓰기 1새 연세한국어 말하기와 쓰기. 2-1(English Version) = Yonsei Mới - Nói và viết tiếng Hàn 2 tập 1 ( phiên bản tiếng Anh)새 연세한국어 말하기와 쓰기. 2-2(English Version) = Yonsei Mới - Nói và viết tiếng Hàn 2 tập 2 ( phiên bản tiếng Anh)
Get it Korean Writing 1 = 경희 한국어 쓰기 1새 연세한국어 말하기와 쓰기. 2-1(English Version) = Yonsei Mới - Nói và viết tiếng Hàn 2 tập 1 ( phiên bản tiếng Anh)새 연세한국어 말하기와 쓰기. 2-2(English Version) = Yonsei Mới - Nói và viết tiếng Hàn 2 tập 2 ( phiên bản tiếng Anh)

QR code

Get it Korean Writing 1 = 경희 한국어 쓰기 1

Content

  • Thứ Hai, 00:30 15/08/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Get it Korean Listening 6 = 경희 한국어 듣기 6

Thứ Hai, 00:20 15/08/2022

Get it Korean Listening 5= 경희 한국어 듣기 5

Thứ Hai, 00:11 15/08/2022

Get it Korean Listening 4 = 경희 한국어 듣기 4

Chủ Nhật, 23:47 14/08/2022

Get it Korean Listening 3 = 경희 한국어 듣기 3

Chủ Nhật, 23:39 14/08/2022

Our Mutual Friend

Chủ Nhật, 20:49 14/08/2022

Video giới thiệu