Get it Korean Writing 6 = 경희 한국어 쓰기 6

본 교재는 한국어 기능 분리형 교재는 네 가지 언어 기능을 독립적으로 제시하여 학습자가 해당 언어 기능에 초점을 두고 언어가 사용되는 실제 환경에 몰입하여 해당 기능을 분명하게 이해하고 표현하는 데에 도움을 줄 것이며, 또한 학습자의 학습 목적과 요구에 따라 언어 기능을 선택하고 집중하게 함으로써 좀 더 효과적인 한국어 학습을 가능하게 할 것이다. 교수자의 측면에서는 그간 통합 교재에서 소홀히 여겨진 각각의 언어 기능에 대한 전문화된 교수 능력을 제고하게 될 것이며 나아가 기능별 언어 교육 전문가를 양성함으로써 국내외 한국어 교육의 새로운 전환점이 될 것으로 기대한다.

Get it Korean Writing 6 = 경희 한국어 쓰기 6

이정희

Hanwoo Publishing Inc.

2015

Abstract

한국어교육 현장에서 가장 널리 쓰이고 있는 기능(skills) 통합형 교재는 ‘말하기, 듣기, 읽기, 쓰기’ 기능을 통합적으로 제시함으로써 효율적인 교수-학습을 유도하고 나아가 균형적이고 종합적인 언어 능력 발달을 이루는 것을 목표로 하고 있다.
국립국어원에서 발간한 『국제통용 한국어 교육 표준 모형』에 기반하여 언어의 요소와 의미·기능을 배치하여 한국어 교육의 표준적인 내용을 담아내고자 하였다. 또한 기능(functions)과 주제가 단순히 나열되는 것이 아니라 순환되는 구조를 가지되 중복을 피하고자 노력하였고 학습자의 학습에 대한 동기와 흥미가 유지될 수 있도록 사진, 삽화 등을 배열하는 데에도 각별히 신경을 썼다. 이 책이 학습자와 교수자 모두에게 실질적인 도움이 되기를 바란다.

목차
머리말
일러두기
교재 구성표

1 기능별 쓰기 연습
1) 담화 완성하기
2) 주장하기
3) 설명하기

2 실용문 쓰기
1) 실용문
2) 실용문의 종류
3) 개요 쓰기
4) 단락 쓰기
5) 종합 쓰기
6) 고쳐 쓰기

3 논설문 쓰기
1) 논설문
2) 개요 쓰기
3) 단락 쓰기
4) 종합 쓰기
5) 고쳐쓰기

4 보고서 쓰기
1) 보고서
2) 개요 쓰기
3) 목차 쓰기
4) 단락 쓰기
5) 종합 쓰기
6) 고쳐쓰기

(kyobobook.co.kr)

Citation

이정희; Get it Korean Writing 6= 경희 한국어 쓰기 6; Hanwoo Publishing Inc.; 2015

Collection

Lĩnh vực Ngoại ngữ

Ngành NGÔN NGỮ HÀN QUỐC (7220210)

Related document

Get it Korean Writing 6 = 경희 한국어 쓰기 6새 연세한국어 어휘와 문법. 6-2 = Yonsei mới: từ vựng và Ngữ pháp tiếng Hàn 6 tập 2새 연세한국어 어휘와 문법. 6-1 = Yonsei mới: từ vựng và Ngữ pháp tiếng Hàn 6 tập 1
Get it Korean Writing 6 = 경희 한국어 쓰기 6새 연세한국어 어휘와 문법. 6-2 = Yonsei mới: từ vựng và Ngữ pháp tiếng Hàn 6 Tập 2새 연세한국어 어휘와 문법. 6-1 = Yonsei mới: từ vựng và Ngữ pháp tiếng Hàn 6 Tập 1

QR code

Get it Korean Writing 6 = 경희 한국어 쓰기 6

Content

  • Thứ Hai, 01:09 15/08/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Get it Korean Writing 5 = 경희 한국어 쓰기 5

Thứ Hai, 01:03 15/08/2022

Get it Korean Writing 4 = 경희 한국어 쓰기 4

Thứ Hai, 00:45 15/08/2022

Get it Korean Writing 3 = 경희 한국어 쓰기 3

Thứ Hai, 00:38 15/08/2022

Get it Korean Writing 1 = 경희 한국어 쓰기 1

Thứ Hai, 00:30 15/08/2022

Get it Korean Listening 6 = 경희 한국어 듣기 6

Thứ Hai, 00:20 15/08/2022

Video giới thiệu