Disrupt or be Disrupted: A blueprint for change in Management Education

Compiled by the Graduate Management Admission Council (GMAC) and with contributions by administrators and professors from the top global MBA programs, this book provides business school decision-makers with an evidence-based approach to improving the practice of graduate management education. The book is designed to help navigate the pressures and create revolutionary platforms that leverage a school's unique competitive advantage in a design distinctly tailored for today's business realities.

Disrupt or be Disrupted: A blueprint for change in Management Education

Granduate Management Admission Council

Jossey - Bass

2013

Abstract

Compiled by the Graduate Management Admission Council (GMAC) and with contributions by administrators and professors from the top global MBA programs, this book provides business school decision-makers with an evidence-based approach to improving the practice of graduate management education. The book is designed to help navigate the pressures and create revolutionary platforms that leverage a school's unique competitive advantage in a design distinctly tailored for today's business realities.

  • Offers a unique handbook for improving graduate management education
  • Contains contributions from an international group of deans and professors that lead MBA programs
  • Sponsored by GMAC, owner of the Graduate Management Admission Test (GMAT) exam used by over 5,000 programs worldwide

This important resource gives academics a proven approach for improving graduate-level management programs.

https://www.amazon.com/

Citation

Granduate Management Admission Council. Disrupt or be Disrupted: A blueprint for change in Management Education. Jossey - Bass, 2013.

Collection

Lĩnh vực khác

Related document

Disrupt or be Disrupted: A blueprint for change in Management EducationElementary classroom management : Lessons from research and practiceHBR Guide to Your Professional Growth

Disrupt or be disrupted: A blueprint for change in management education

Elementary classroom management : Lessons from research and practiceHBR Guide to Your Professional Growth

QR code

Disrupt or be disrupted: A blueprint for change in management education

Content

  • Thứ Hai, 21:35 21/11/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Giáo trình Tồn trữ và vận chuyển các sản phẩm dầu khí

Thứ Hai, 21:13 21/11/2022

Developing Reading Skills: Intermediate 1

Thứ Hai, 20:48 21/11/2022

Create Success

Thứ Hai, 20:35 21/11/2022

Kỹ năng tổ chức sự kiện giao tiếp, ứng xử tuyển tập mẫu diễn văn, bài phát biểu hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản trong cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp.

Thứ Hai, 20:35 21/11/2022

Luật đấu thầu Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư (Áp dụng cho tất cả các gói thầu)

Thứ Hai, 20:19 21/11/2022

Video giới thiệu