Đại cương Ngôn ngữ học. Tập 1

Nội dung của cuốn sách được chia thành hai phần: Phần 1: Những vấn đề đại cương về ngữ pháp trình bày về các cấp độ ngôn ngữ và ngữ pháp học và những khái niệm cơ bản của ngữ pháp học. Phần 2: Các trường phái cấu trúc luận cổ điển, ngữ pháp tạo sinh trình bày về: Trường phái miêu tả Mĩ; Ngữ vị học; Cấu trúc – chức năng luận; Ngữ pháp tạo sinh

Đại cương Ngôn ngữ học. Tập 1

Đỗ Hữu Châu, Bùi Minh Toán

Giáo dục

2007

Tóm tắt

Cuốn “Đại cương ngôn ngữ học” là một tài liệu tham khảo hữu ích và tin cậy cho các sinh viên khoa Ngữ văn, ngôn ngữ, ngoại ngữ các trường đại học và các học viên trên đại học ngành Ngôn ngữ học. Đặc biệt, phần “Dụng học: của cuốn sách lần đầu tiên cung cấp một cái nhìn toàn cảnh với những tri thức tuy ngắn gọn những có hiệu lực đặt vấn đề, định hướng về chuyên ngành này, đã góp phần hết sức tích cực vào việc mở ra một lĩnh vực nghiên cứu mới mẻ, hấp dẫn cho Việt ngữ học.

Nội dung của cuốn sách được chia thành hai phần:

Phần 1: Những vấn đề đại cương về ngữ pháp.

. Chương 1: Các cấp độ ngôn ngữ và ngữ pháp học

. Chương 2: Những khái niệm cơ bản của ngữ pháp học

Phần 2: Các trường phái cấu trúc luận cổ điển, ngữ pháp tạo sinh

. Chương 1: Trường phái miêu tả Mĩ

. Chương 2: Ngữ vị học

. Chương 3: Cấu trúc – chức năng luận

. Chương 4: Ngữ pháp tạo sinh

Trích dẫn

Đỗ Hữu Châu, Bùi Minh Toán. Đại cương Ngôn ngữ học. Tập 1.Giáo dục, 2007.

Bộ sưu tập

Ngành NGÔN NGỮ ANH (7220201)

Các học phần Đại cương

Ngành THẠC SĨ NGÔN NGỮ ANH

Tài liệu liên quan

Đại cương Ngôn ngữ học. Tập 1Cơ sở ngôn ngữ họcPathways 2 – listening and speaking and Critical Thingking
Đại cương Ngôn ngữ học. Tập 1
Cơ sở ngôn ngữ họcPathways 2 – listening and speaking and Critical Thingking

Mã QR

Đại cương Ngôn ngữ học. Tập 1

Nội dung

  • Thứ Bảy, 18:54 12/03/2022