Case files. Physiology

This book presents 50 clinical cases emphasizing the basic science aspects of physiology, traditionally one of the most difficult basic science subjects.

Case files. Physiology

Eugene C. Toy

McGraw-Hill Medical

2009

Abstract

This book presents 50 clinical cases emphasizing the basic science aspects of physiology, traditionally one of the most difficult basic science subjects.

Each case includes an extended discussion (including definitions and a pathophysiology discussion), key points, and 3-5 USMLE-style comprehension questions

Citation

Eugene C. Toy. Case files. Physiology. McGraw-Hill Medical, 2009

Collection

Lĩnh vực khác

Related document

Case files. PhysiologyAncient Brews: Rediscovered and Re-CreatedAn Everyone Culture: Becoming a Deliberately Developmental Organization
Case files. PhysiologyAncient Brews: Rediscovered and Re-CreatedAn Everyone Culture: Becoming a Deliberately Developmental Organization

QR code

Case files. Physiology

Content

  • Thứ Ba, 10:08 14/03/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Carpentry and Building Construction

Thứ Ba, 09:50 14/03/2023

Capitalism at risk : Rethinking the role of business

Thứ Ba, 09:36 14/03/2023

Capital ideas evolving

Thứ Ba, 09:25 14/03/2023

B2C arbitration : Consumer protection in arbitration

Thứ Ba, 09:16 14/03/2023

Đồ gá (Giáo trình dùng cho sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo )

Thứ Ba, 09:04 14/03/2023