Career Paths: Computing Book 1

Career Paths: Computing is a new educational resource for all professionals who want to improve their English communication regarding computing. Incorporating career-specific vocabulary and contexts, each unit offers step-by-step instruction that immerses students in the four key language components: reading, listening, speaking, and writing.

Career Paths: Computing Book 1

Virginia Evans

Oxford University Press

2014

Abstract

Career Paths: Computing is a new educational resource for all professionals who want to improve their English communication regarding computing. Incorporating career-specific vocabulary and contexts, each unit offers step-by-step instruction that immerses students in the four key language components: reading, listening, speaking, and writing. Career Paths: Computing addresses topics including computer accessories, common programs, operating systems, online communication, and cloud computing. The series is organized into three levels of difficulty and offers over 500 vocabulary terms and phrases. Every unit includes a test of reading comprehension, vocabulary, and listening skills, and leads students through written and oral production.

(https://www.empik.com/)

Contents:

. Unit 1: Types of Computer

. Unit 2: Monitors

. Unit 3: Keyboards

. Unit 4: Mice

. Unit 5: Inside the Computer

. Unit 6: Memory Storage Devices

. Unit 7: Printers

. Unit 8: Scanners

. Unit 9: Cameras

. Unit 10: Smartphones

. Unit 11: The User Interface

. Unit 12: E-mail 1

. Unit 13: E- mail 2

. Unit 14: E-mail 3

. Unit 15: Instant Messaging

Citation

Virginia Evans. Career Paths: Computing Book 1. Express Publishing, 2014.

Collection

Ngành NGÔN NGỮ ANH (7220201)

Related document

 Computing: Book 1 Interpretation: Techniques and Exercises Longman Academic Writing series 4
Computing: Book 1
Interpretation: Techniques and ExercisesLongman Academic Writing series 4

QR code

Computing: Book 1

Content

  • Thứ Ba, 13:08 19/04/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

English for Customer Care

Thứ Ba, 11:19 19/04/2022

English for Sales & Purchasing

Thứ Ba, 10:51 19/04/2022

Technical English 3. Course Book

Thứ Ba, 07:58 19/04/2022

Check Your English Vocabulary for Banking and Finance

Thứ Ba, 07:49 19/04/2022

Ngôn ngữ lập trình C++ dành cho sinh viên: Lý thuyết

Thứ Ba, 05:56 19/04/2022

Video giới thiệu