Cải tiến chất lượng

Giới thiệu chất lượng trình bày về lịch sử chất lượng và các khái niệm cơ bản về chất lượng, đánh giá chất lượng, đảm bảo chất lượng, chất lượng tổng thể. Chương này còn trình bày chất lượng trong sản xuất chế tạo và chất lượng trong dịch vụ.


Cải tiến chất lượng

Nguyễn Như Phong

ĐHQG Tp. HCM

2013

Tóm tắt

Cải tiến chất lượng là một chức năng quan trọng của kỹ sư kỹ thuật hệ thống công nghiệp được biên soạn cho các đối tượng từ sinh viên, học viên đến nghiên cứu sinh ở các ngành liên quan, với nội dung bao gồm các chương sau:

Chương 1: Giới thiệu Hệ thống sản xuất, trình bày các khái niệm cơ bản về sản xuất, chiến lược sản phẩm, mặt bằng sản xuất, công nghiệp sản xuất, chỉ số vận hành hệ thống sản xuất.

Chương 2: Giới thiệu chất lượng trình bày về lịch sử chất lượng và các khái niệm cơ bản về chất lượng, đánh giá chất lượng, đảm bảo chất lượng, chất lượng tổng thể. Chương này còn trình bày chất lượng trong sản xuất chế tạo và chất lượng trong dịch vụ.

Chương 3: Trình bày cải tiến chất lượng

Chương 4: Trình bày Kaizen

Chương 5: Trình bày Six Sigma

Chương 6: Trình bày bước đầu tiên của Six Sigma, xác định với các công cụ phân tích kinh tế dự án, chọn lựa và chuẩn bị dự án, làm việc nhóm, phân tích nhu cầu, phân tích quá trình…..

Trích dẫn

Nguyễn Như Phong. Cải tiến chất lượng. ĐHQG Tp. HCM, 2013.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ (7510203)

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ (7510201)

Tài liệu liên quan

Cải tiến chất lượng Cơ sở máy CNCAtlas Đồ gá
Cải tiến chất lượng Cơ sở máy CNCAtlas Đồ gá

Mã QR

Cải tiến chất lượng

Nội dung

  • Thứ Hai, 11:11 16/05/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Hành vi tổ chức trong một thế giới đang thay đổi

Thứ Năm, 07:29 01/06/2023

ホテル概論 = Tổng quan về khách sạn

Thứ Tư, 16:35 31/05/2023

Kỹ thuật phục hồi chỉnh sửa hình ảnh bằng photoshop - Tập 1

Thứ Tư, 10:03 31/05/2023

Mastering Windows Server 2008 R2

Thứ Tư, 09:40 31/05/2023

Internet - sinh viên - lối sống: một nghiên cứu xã hội học về phương tiện truyền thông kiểu mới

Thứ Tư, 09:30 31/05/2023

Chính sách tài chính mới và kế toán cổ phần hóa doanh nghiệp

Thứ Hai, 10:32 16/05/2022

Bài tập cơ sở thiết kế máy và chi tiết máy

Thứ Hai, 10:27 16/05/2022

Bước chuyển sang nền kinh tế tri thức ở một số nước trên thế giới hiện nay

Thứ Hai, 10:13 16/05/2022

Ô tô – Máy kéo

Thứ Hai, 10:03 16/05/2022

Nhiên liệu thay thế dùng cho động cơ đốt trong

Thứ Hai, 09:55 16/05/2022

Video giới thiệu