Between one and many : The art and science of public speaking

Between One and Many: The Art and Science of Public Speaking presents public speaking as a living and dynamic transaction in which the meaning of the message emerges from the relationship between the speaker and the audience

Between one and many : The art and science of public speaking

Steven R. Brydon

McGraw-Hill

2008

Abstract

Between One and Many: The Art and Science of Public Speaking presents public speaking as a living and dynamic transaction in which the meaning of the message emerges from the relationship between the speaker and the audience.

From this perspective, students are encouraged to think critically about their communication and recognize the centrality of the audience in speech preparation.

Citation

Steven R. Brydon. Between one and many : The art and science of public speaking. McGraw-Hill, 2008

Collection

Lĩnh vực khác

Related document

Between one and many : The art and science of public speakingAll you need is a good ideaAn Everyone Culture: Becoming a Deliberately Developmental Organization
Between one and many : The art and science of public speakingAll you need is a good ideaAn Everyone Culture: Becoming a Deliberately Developmental Organization

QR code

Between one and many : The art and science of public speaking

Content

  • Thứ Tư, 13:52 10/08/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Lorna Doone

Thứ Tư, 13:47 10/08/2022

DIY quick fix: problem - solving techniques for repairing and improving your home

Thứ Tư, 13:39 10/08/2022

Breakthrough: How Great Companies Set Outrageous Objectives and Achieve Them

Thứ Tư, 13:36 10/08/2022

Love by Design

Thứ Tư, 13:32 10/08/2022

Branding Across Borders

Thứ Tư, 13:29 10/08/2022

Video giới thiệu