Bản sắc dân tộc và hiện đại hóa văn hóa Việt Nam mấy vấn đề lý luận và thực tiễn

Mấy vấn đề lý luận và thực tiễn của các quá trình hiện đại hóa văn hóa Việt Nam, quá trình hiện đại hóa văn hóa Việt Nam thế kỷ XX với đường lối phát triển văn hóa, văn nghệ theo hướng hiện đại hóa văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam; những mốc lớn của quá trình hiện đại hóa văn hóa Việt Nam, mối quan hệ giữa cái riêng và cái chung của văn hóa các dân tộc với quá trình hiện đại hóa văn hóa Việt Nam.

Bản sắc dân tộc và hiện đại hóa văn hóa Việt Nam mấy vấn đề lý luận và thực tiễn

Thành Duy

Chính trị Quốc gia

2006

Tóm tắt

Xây dựng nền văn hóa mới mang đậm bản sắc dân tộc là vấn đề cốt lõi của chiến lược “Xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Để góp phần kiến giải vấn đề nêu trên, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia xuất bản cuốn sách: “Bản sắc dân tộc và hiện đại hóa văn hóa Việt Nam mấy vấn đề lý luận và thực tiễn” của PGS.TS Thành Duy.

Xuất phát từ việc xác minh đúng đắn vai trò quan trọng của văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển, nội dung của cuốn sách phân tích rõ nền văn hóa Việt Nam mà chúng ta chủ trương xây dựng mang hai yếu tố cốt lõi là vừa tiên tiến, vừa đậm đà bản sắc dân tộc. Hai yếu tố này phải gắn kết và bổ sung cho nhau.

Thông qua nội dung cuốn sách người đọc nhận thức rõ hai vấn đề cơ bản trong phát triển văn hóa. Một là, mối quan hệ giữa bản sắc dân tộc với hiện đại hóa văn hóa Việt Nam là mối quan hệ biện chứng của phát triển, nghĩa là hiện đại hóa chỉ có thể thành công nếu bản sắc dân tộc được coi trọng như một động lực, đồng thời bản sắc dân tộc của văn hóa cũng chỉ có thể được phát huy trong một đất nước được hiện đại hóa.

Trích dẫn

Thành Duy. Bản sắc dân tộc và hiện đại hóa văn hóa Việt Nam mấy vấn đề lý luận và thực tiễn. Chính trị Quốc gia, 2006.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Bản sắc dân tộc và hiện đại hóa văn hóa Việt Nam - Mấy vấn đề lý luận và thực tiễn Các triều đại Việt NamGiáo trình thể chế chính trị Việt Nam hiện đại
Bản sắc dân tộc và hiện đại hóa văn hóa Việt Nam - Mấy vấn đề lý luận và thực tiễnCác triều đại Việt NamGiáo trình thể chế chính trị Việt Nam hiện đại

Mã QR

Bản sắc dân tộc và hiện đại hóa văn hóa Việt Nam - Mấy vấn đề lý luận và thực tiễn

Nội dung

  • Thứ Sáu, 08:00 25/11/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Bách khoa toàn thư tuổi trẻ Khoa học kỹ thuật Phần I

Thứ Sáu, 07:47 25/11/2022

Bách khoa thư Giáo dục và Đào tạo Việt Nam

Thứ Sáu, 07:18 25/11/2022

Tập tra cứu Toàn tập V.I.Lênin phần 2

Thứ Năm, 21:20 24/11/2022

Tập tra cứu Toàn tập V.I.Lênin phần 1

Thứ Năm, 21:11 24/11/2022

Tìm hiểu Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 1930-2005

Thứ Năm, 21:02 24/11/2022