Bản sắc dân tộc và hiện đại hóa văn hóa Việt Nam mấy vấn đề lý luận và thực tiễn

Mấy vấn đề lý luận và thực tiễn của các quá trình hiện đại hóa văn hóa Việt Nam, quá trình hiện đại hóa văn hóa Việt Nam thế kỷ XX với đường lối phát triển văn hóa, văn nghệ theo hướng hiện đại hóa văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam; những mốc lớn của quá trình hiện đại hóa văn hóa Việt Nam, mối quan hệ giữa cái riêng và cái chung của văn hóa các dân tộc với quá trình hiện đại hóa văn hóa Việt Nam.

Bản sắc dân tộc và hiện đại hóa văn hóa Việt Nam mấy vấn đề lý luận và thực tiễn

Thành Duy

Chính trị Quốc gia

2006

Tóm tắt

Xây dựng nền văn hóa mới mang đậm bản sắc dân tộc là vấn đề cốt lõi của chiến lược “Xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Để góp phần kiến giải vấn đề nêu trên, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia xuất bản cuốn sách: “Bản sắc dân tộc và hiện đại hóa văn hóa Việt Nam mấy vấn đề lý luận và thực tiễn” của PGS.TS Thành Duy.

Xuất phát từ việc xác minh đúng đắn vai trò quan trọng của văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển, nội dung của cuốn sách phân tích rõ nền văn hóa Việt Nam mà chúng ta chủ trương xây dựng mang hai yếu tố cốt lõi là vừa tiên tiến, vừa đậm đà bản sắc dân tộc. Hai yếu tố này phải gắn kết và bổ sung cho nhau.

Thông qua nội dung cuốn sách người đọc nhận thức rõ hai vấn đề cơ bản trong phát triển văn hóa. Một là, mối quan hệ giữa bản sắc dân tộc với hiện đại hóa văn hóa Việt Nam là mối quan hệ biện chứng của phát triển, nghĩa là hiện đại hóa chỉ có thể thành công nếu bản sắc dân tộc được coi trọng như một động lực, đồng thời bản sắc dân tộc của văn hóa cũng chỉ có thể được phát huy trong một đất nước được hiện đại hóa.

Trích dẫn

Thành Duy. Bản sắc dân tộc và hiện đại hóa văn hóa Việt Nam mấy vấn đề lý luận và thực tiễn. Chính trị Quốc gia, 2006.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Bản sắc dân tộc và hiện đại hóa văn hóa Việt Nam - Mấy vấn đề lý luận và thực tiễn Các triều đại Việt NamGiáo trình thể chế chính trị Việt Nam hiện đại
Bản sắc dân tộc và hiện đại hóa văn hóa Việt Nam - Mấy vấn đề lý luận và thực tiễnCác triều đại Việt NamGiáo trình thể chế chính trị Việt Nam hiện đại

Mã QR

Bản sắc dân tộc và hiện đại hóa văn hóa Việt Nam - Mấy vấn đề lý luận và thực tiễn

Nội dung

  • Thứ Sáu, 08:00 25/11/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Bách khoa toàn thư tuổi trẻ Khoa học kỹ thuật Phần I

Thứ Sáu, 07:47 25/11/2022

Bách khoa thư Giáo dục và Đào tạo Việt Nam

Thứ Sáu, 07:18 25/11/2022

Tập tra cứu Toàn tập V.I.Lênin phần 2

Thứ Năm, 21:20 24/11/2022

Tập tra cứu Toàn tập V.I.Lênin phần 1

Thứ Năm, 21:11 24/11/2022

Tìm hiểu Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 1930-2005

Thứ Năm, 21:02 24/11/2022

Video giới thiệu