Bài tập xử lý số tín hiệu: phương pháp truyền thông kết hợp với Matlab: 559 bài tập giải sẵn - Tập 1

Cuốn sách đề cập đến vấn đề cơ bản, những ứng dụng tiêu biểu và cập nhật những kiến thức mới nhất, đa dạng về tín hiệu và các hệ thống xử lý số hiện đại...

Bài tập xử lý số tín hiệu: phương pháp truyền thông kết hợp với Matlab: 559 bài tập giải sẵn - Tập 1

Hồ Văn Sung.

Khoa học Kỹ thuật

2009

Tóm tắt

Để rèn luyện đặc tính nghiên cứu và phát huy khả năng sáng tạo, để vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề thực tế, đồng thời đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao về công nghệ số của sinh viên và học viên cao học của các trường đại học và cao đẳng, lần xuất bản này, chúng tôi cho ra mắt hai tập sách “Bài Tập Xử Lý Số Tín Hiệu: Phương Pháp Truyền Thống Kết Hợp Với Matlab”. 559 bài tập chứa trong hai tập sách này được phân thành 9 chương, gắn liền với nội dung của hai tập lý thuyết: “Xử lý số tín hiệu, phương pháp truyền thống kết hợp với phần mềm MATLAB:, tái bản lần thứ tư, năm 2009, tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; Trong đó, tập 1 có 264 bài phân bố trong 4 chương; tập 2 có 295 bài chia thành 5 chương

Tất cả 559 bài tập này đều đề cập đến vấn đề cơ bản, những ứng dụng tiêu biểu và cập nhật những kiến thức mới nhất, đa dạng về tín hiệu và các hệ thống xử lý số hiện đại. Tất cả các định luật, định lý và những kiến thức thu nhận được trong 2 tập lý thuyết, được vận dụng một cách triệt để và linh hoạt để giải tất cả các bài toán có trong 2 tập sách.

Mỗi bài tập, bài toán có ít nhất vài ba câu hỏi, đề cập tới các tính chất khác nhau của tín hiệu thời gian rời rạc và của các hệ thống xử lý số hiện đại. do vậy, giải quyết được các bài toán này sẽ giúp bạn đọc tiếp thu được nhiều kiến thức và nắm bắt được những công cụ hữu ích, cả phần cứng lẫn phần mềm để tự mình có thể thiết kế và thực hiện các chip xử lý số hiện đại nhất

Tất cả các chương của cả 2 tập sách này đều có bố cục giống nhau: Bắt đầu là “tóm tắt lý thuyết”, tiếp đến là “ Đề bài tập” và cuối cùng “ Trả lời và hướng dẫn giải”. Tất cả các bài tập đều được giải thích chi tiết vừa bằng phương pháp giải tích truyền thống, vừa được tính toán bằng mô phỏng trên phần mềm Matlab…

Nội dung chi tiết của cuốn Bài tập xử lý số tín hiệu: phương pháp truyền thông kết hợp với Matlab: 559 bài tập giải sẵn - Tập 1:

+ Tín hiệu và các phép toán trên tín hiệu;

+ Các hệ thống rời rạc tuyến tính và bất biến với thời gian;

+ Biến đổi Z;

+ Phân tích hệ thống LTI dùng biến đổi Z.

Trích dẫn

Hồ Văn Sung. Bài tập xử lý số tín hiệu: phương pháp truyền thông kết hợp với Matlab: 559 bài tập giải sẵn - Tập 1, Khoa học kỹ thuật, 2009.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Điện tử viễn thông

Tài liệu liên quan

Bài tập xử lý số tín hiệu: phương pháp truyền thông kết hợp với Matlab: 559 bài tập giải sẵn - Tập 1Xử lý số tín hiệu – Tập 1: Phương pháp truyền thống kết hợp với phần mềm MATLAB Xử lý số tín hiệu - Tập 2 : Phương pháp truyền thống kết hợp với phần mềm MATLAB

Bài tập xử lý số tín hiệu: phương pháp truyền thông kết hợp với Matlab: 559 bài tập giải sẵn - Tập 1

Xử lý số tín hiệu – Tập 1: Phương pháp truyền thống kết hợp với phần mềm MATLAB

Xử lý số tín hiệu - Tập 2 : Phương pháp truyền thống kết hợp với phần mềm MATLAB

Mã QR

Bài tập xử lý số tín hiệu: phương pháp truyền thông kết hợp với Matlab: 559 bài tập giải sẵn - Tập 1

Nội dung

  • Thứ Tư, 09:06 29/03/2023