Advance Financial accouting

Illustrated with presentations of worksheets, schedules, and financial statements, so that students can see the development of each topic

Advance Financial accouting

Richard E. Baker

M. Mc Graw – Hill

2008

Abstract

Illustrated with presentations of worksheets, schedules, and financial statements, so that students can see the development of each topic.

This book is suitable for students who plan to take the CPA exam. It provides numerous end-of-chapter materials in the formats as tested on the CPA exam.

Citation

Richard E. Baker. Advance Financial accouting. M. Graw-Hill, 2008

Collection

Ngành KẾ TOÁN (7340301)

Ngành KIỂM TOÁN (7340302)

Related document

Advance Financial accoutingStudy guide Fundamentals of intermediate accountingAdvanced accounting
Advance Financial accouting
Study guide Fundamentals of intermediate accounting
Advanced accounting

QR code

Advance Financial accouting

Content

  • Thứ Sáu, 13:18 22/07/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Tiểu thuyết: Tiễn biệt những ngày buồn.

Thứ Sáu, 13:16 22/07/2022

Accounting: What the number mean

Thứ Sáu, 13:09 22/07/2022

Accounting for Governmental & Nonprofit Entities

Thứ Sáu, 11:24 22/07/2022

Một số văn bản pháp luật hiện hành về phát triển nông nghiệp, nông thôn

Thứ Sáu, 11:24 22/07/2022

Tiểu thuyết: Đất trắng (Tập 2)

Thứ Sáu, 11:09 22/07/2022

Video giới thiệu