Bài tập xử lý số tín hiệu: phương pháp truyền thông kết hợp với Matlab: 559 bài tập giải sẵn - Tập 2

Cuốn sách đề cập đến vấn đề cơ bản, những ứng dụng tiêu biểu và cập nhật những kiến thức mới nhất, đa dạng về tín hiệu và các hệ thống xử lý số hiện đại

Xem thêm

Bài tập xử lý số tín hiệu: phương pháp truyền thông kết hợp với Matlab: 559 bài tập giải sẵn - Tập 1

Cuốn sách đề cập đến vấn đề cơ bản, những ứng dụng tiêu biểu và cập nhật những kiến thức mới nhất, đa dạng về tín hiệu và các hệ thống xử lý số hiện đại...

Xem thêm

Esential Matlab for Engineers and Scientists Fifth Edition

The fifth edition of Essential MATLAB for Engineers and Scientists provides a concise,  balanced overview of MATLAB's functionality that facilitates independent learning, with coverage of both the fundamentals and applications.

Xem thêm

Cơ sở kỹ thuật mạch điện & điện tử: Tập 1 Mạch điện cơ bản (Tính toán và mô tả với Matlab)

Cuốn sách cung cấp các kiến thức cơ bản cũng như những công cụ và phương pháp để phân tích các chế độ họat động của các mạch điện và điện tử cơ sở.

Xem thêm

Xử lý số tín hiệu – Tập 1: Phương pháp truyền thống kết hợp với phần mềm MATLAB

Mô tả tín hiệu qua các đặc trưng và các phép toán trên các tín hiệu, đặc biệt các tín hiệu ngẫu nhiên, các tính chất của các hệ thống LTI;

Xem thêm

Xử lý số tín hiệu - Tập 2 : Phương pháp truyền thống kết hợp với phần mềm MATLAB

Cuốn sách này là nội dung chính của giáo trình "Xử lý số tín hiệu" . Hiện nay, nhu cầu học tập và nghiên cứu cũng như áp dụng công nghệ "Xử lý số tín hiệu" ngày càng tăng trưởng mạnh mẽ. Các công trình nghiên cứu cả trên lĩnh vực cơ bản lẫn trên lĩnh vực áp dụng công nghệ của DSP rất phong phú và đa dạng. Vì vậy, nội dung của giáo trình này cũng được bổ sung và sửa đổi thường xuyên cho phù hợp với nhu cầu của người học và cập nhật những kiến thức mới của công nghệ xử lý số tín hiệu.

Xem thêm

Xử lý ảnh số lý thuyết và thực hành với MATLAB.

Cuốn sách là sự chọn lọc và phát trình bày những công cụ mới nhất và thiết thực, đồng thời cập nhật được những thông tin và những công cụ mới nhất về xử lý ảnh hiện đang tồn tại hoặc đang được quan tâm nghiên cứu.

Xem thêm

Matlab for engineers (Fourth edition)

About ESource Your Introductory Engineering Course—Your Way Welcome to ESource, Prentice Hall’s Introductory Engineeringseries. Over25 modules in this series cover topics frequently taught in introductory engineering courses.

Xem thêm