CCNA 1 and 2 Companion Guide, Revised (Cisco Networking Academy Program) (3rd Edition)

Cisco Networking Academy Program CCNA 1 and 2 Companion Guide, Revised Third Edition, is the Cisco approved textbook to use alongside version 3.1 of the Cisco Networking Academy Program CCNA 1 and CCNA 2 web-based courses. The topics covered provide you with the necessary knowledge to begin your preparation for the CCNA certification exam (640-801, or 640-821 and 640-811) and to enter the field of network administration.

Xem thêm

CCNA 3 and 4 Companion Guide (Cisco Networking Academy Program) (3rd Edition)

CCNA 3 and 4 Companion Guide (Cisco Networking Academy Program) (3rd Edition) is the Cisco approved textbook that supplements version 3.x of the CCNA 3 and 4 online curriculum of the Cisco Networking Academy Program. The topics covered in this course and Companion Guide provide you with the necessary knowledge to further prepare for CCNA certification and to enter the field of network administration.

Xem thêm

CISCO CCNA Lab Guide

The eBook contains complete configuration lab exercises and solutions that help prepare you for and pass the Cisco CCNA Routing and Switching exam (200-125). It’s also useful as a configuration reference for Cisco routers and switches even if you’re not interested in taking the exam.

Xem thêm

CISCO CCNA Lab Guide

You want to learn more about IT, earn the respect of others in the trade, and get those high paid roles and promotions, right? Let this book help you.

Xem thêm

Giáo trình hệ thống mạng máy tính CCNA semester 4

Cuốn sách “Giáo trình hệ thống mạng máy tính CCNA semester 4” Tập trung giới thiệu phần mạng WAN với các công nghệ WAN đang được sử dụng hiện nay và quá trình thiết kế mạng WAN.

Xem thêm

Giáo trình hệ thống mạng máy tính CCNA semester 1

Cuốn sách “Giáo trình hệ thống mạng máy tính CCNA semester 1” được biên soạn dựa trên chương trình đào tạo chuyên viên mạng của Cisco. Đây là chương trình học đi đôi với hành điển hình, có tính thực tế cao. Mục tiêu học rất rõ ràng: nối mạng máy tính. Với đặc thù này và trong bối cảnh công nghệ phát triển liên tục nên giáo trình luôn được cập nhật để bám sát thực tiễn.

Xem thêm

CISCO CCNA networking for beginners: The ultimate beginners crash course to learn cisco quickly and easily

Cisco CCNA For Beginners! The Ultimate Beginners Crash Course To Learning Cisco & Passing Your Exam Are You Ready To Learn How To Configure & Operate Cisco Equipment? If So You've Come To The Right Place - Regardless Of How Little Experience You May Have! If you're interested in networking then you're going to want (or need!) to know and understand Cisco switches, routers & more.

Xem thêm