V.I.Lênin toàn tập Tập 36

Tập 36 của Bộ sách V.I. Lênin toàn tập gồm tác phẩm do V.I.Lênin viết thời gian từ tháng 3 đến tháng 7/1918 trong thời kỳ tạm ngừng chiến đấu lần đầu tiên, do việc ký kết hòa ước Brét đưa lại.

V.I.Lênin toàn tập Tập 36

Chính trị Quốc gia

2006

Tóm tắt

Để đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu, vận dụng những tư tưởng, tinh hoa của chủ nghĩa Mác – Lê nin của các nhà hoạch định chính sách, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, giảng viên và sinh viên các trường đại học, nhân dịp kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Vladimia Ilich Lênin(1870-2005), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản bộ sách quý V.I. Lênin toàn tập gồm 55 tập và 2 tập Tra cứu.

Tập 36 của Bộ sách V.I. Lênin toàn tập gồm tác phẩm do V.I.Lênin viết thời gian từ tháng 3 đến tháng 7/1918 trong thời kỳ tạm ngừng chiến đấu lần đầu tiên, do việc ký kết hòa ước Brét đưa lại. Nội dung chính của tập 36 được mở đầu bằng những tài liệu về Đại hội VII bất thường của Đảng Cộng sản Nga họp từ mồng 6 – 8 tháng 3 năm 1918, đại hội lần đâu tiên của Đảng bôn-sê-vích sau khi Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười vĩ đại thắng lợi.

Trích dẫn

V.I.Lênin toàn tập Tập 36, Chính trị Quốc gia, 2006.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Triết học, tâm lý

Tài liệu liên quan

V.I.Lênin toàn tập Tập 36V.I. Lênin toàn tập Tập 31V.I.Lênin toàn tập Tập 39
V.I.Lênin toàn tập Tập 36

V.I Lênin toàn tập Tập 31

V.I Lênin toàn tập Tập 39

Mã QR

V.I.Lênin toàn tập Tập 36

Nội dung

  • Thứ Tư, 15:11 23/11/2022