Semantics

This introductory book offers a short but comprehensive treat-ment of lexical semantics. It includes the study of the meaning fulrelationships between words, and the processes, among them metaphor, by which new words and new senses are developed.But it also embraces phraseology, a rapidly expanding area of study; the processes by which complex words (derivatives and compounds) are formed from simple words; and the analysis of words into meaningful components (such as 'adult' and 'non-adult'). In a final chapter there is discussion of the use of large corpora in lexical research and in dictionary-making.

Semantics

A.P. Cowie

Oxford University Press

2017

Abstract

This introductory book offers a short but comprehensive treat-ment of lexical semantics. It includes the study of the meaning fulrelationships between words, and the processes, among them metaphor, by which new words and new senses are developed.But it also embraces phraseology, a rapidly expanding area of study; the processes by which complex words (derivatives and compounds) are formed from simple words; and the analysis of words into meaningful components (such as 'adult' and 'non-adult'). In a final chapter there is discussion of the use of large corpora in lexical research and in dictionary-making.

Contents:

  • Words and meanings,
  • Word-formation,
  • Multiple meaning,
  • Meaning relations,
  • Set phrases,
  • Components of meaning,
  • Semantics and the dictionary

Citation

A.P. Cowie. Semantics. Oxford University Press. 2017.

Collection

Ngành THẠC SĨ NGÔN NGỮ ANH

Related document

 Semantics Halliday's introduction to functional grammar Style: Lessons in Clarity and Grace
Semantics
Halliday's introduction to functional grammarStyle: Lessons in Clarity and Grace

QR code

 Semantics

Content

  • Thứ Hai, 14:22 09/05/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ngôn ngữ báo chí

Thứ Ba, 08:33 30/05/2023

Lí luận và thực tiễn dịch thuật

Thứ Tư, 11:00 24/05/2023

Giáo trình kinh tế học - Tập I

Thứ Hai, 18:36 22/05/2023

Research methods for the fashion industry

Chủ Nhật, 16:31 21/05/2023

Apparel manufacturing technology

Chủ Nhật, 16:27 21/05/2023

Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

Thứ Hai, 14:16 09/05/2022

Lý thuyết ăn khớp bánh răng không gian tiếp xúc elip với màng dầu thủy động và hệ thống bánh răng ma sát lăn

Thứ Hai, 14:11 09/05/2022

Cơ sở máy CNC

Thứ Hai, 14:09 09/05/2022

Gia công tia lửa điện CNC

Thứ Hai, 14:05 09/05/2022

Kế toán và Thuế trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Thứ Hai, 14:01 09/05/2022

Video giới thiệu