Quản lý dự án cơ sở lý thuyết và thực hành.

Nội dung đề cập: khái quát chung về dự án, chu kỳ dự án và quản lý dự án; chuẩn bị và lập kế hoạch dự án; quản lý quá trình thực hiện dự án; kết thúc dự án và khai thác các kết quả do dự án tạo ra.

Quản lý dự án cơ sở lý thuyết và thực hành.

Nguyễn Văn Phúc

Hà Nội

2008

Tóm tắt

Cuốn sách được trình bày cô đọng, dễ hiểu. Nội dung của cuốn sách như sau:

Phần 1: Khái quát chung về dự án, chu kỳ dự án và quản lý dự án.

- Chương 1: Dự án và chu kỳ dự án.
- Chương 2: Chu kỳ dự án.

- Chương 3: Quản trị dự án.

- Chương 4: Cán bộ quản trị dự án.

. Phần 2: Chuẩn bị và lập kế hoạch dự án.

- Chương 5: Chuẩn bị dự án.

- Chương 6: Lập kế hoạch dự án.

- Chương 7: Khung logic và ứng dụng trong xây dựng các dự án phát triển.

- Chương 8: Phân tích tài chính của bạn.

Phần 3: Quản lý quá trình thực hiện dự án.

- Chương 9: Khởi động dự án.

- Chương 10: Tổ chức bộ máy quản lý dự án.

- Chương 11: Quản trị nhân sự trong quản trị dự án.

- Chương 12: Giám sát và quản lý chất lượng trong quản lý dự án.

- Chương 13: Tài chính và quản lý tài chính trong quản lý dự án.

- Chương 14: Đánh giá và kiểm tra dự án.

Phần 4: Kết thúc dự án và khai thác các kết quản do dự án tạo ra.

- Chương 15: Kết thúc dự án và giai đoạn "sau dự án".

Trích dẫn

Nguyễn Văn Phúc. Quản lý dự án cơ sở lý thuyết và thực hành. Hà Nội, 2008

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Tài liệu liên quan

Quản lý dự án cơ sở lý thuyết và thực hành.Giáo trình kỹ năng quản trị = Management skillsQuản trị doanh nghiệp những kỹ năng cơ bản để thành công
Quản lý dự án cơ sở lý thuyết và thực hành.Giáo trình kỹ năng quản trị = Management skillsQuản trị doanh nghiệp những kỹ năng cơ bản để thành công

Mã QR

Quản lý dự án cơ sở lý thuyết và thực hành.

Nội dung

  • Thứ Năm, 13:04 19/05/2022