Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội

Trình bày tương đối toàn diện phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp cho việc xác lập và thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trong kế hoạch 5 năm 1996-2000

Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội

Phan Thanh Phố

Giáo dục

1998

Tóm tắt

Cuốn sách gồm 6 chương:

+ Chương 1: Định hướng xã hội chủ nghĩa. Mục tiêu và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

+ Chương 2: Định hướng xây dựng và phát triển kinh tế

+ Chương 3: Phương hướng phát triển khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo và xây dựng nền văn hóa dân tộc

+ Chương 4: Một số chính sách xã hội

+ Chương 5: Đường lối an ninh quốc phòng và đối ngoại

+ Chương 6: Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hộ của kế hoạch 5 năm (1996-2000)

Trích dẫn

Phan Thanh Phố. Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội. Giáo dục, 1998

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Kinh tế

Tài liệu liên quan

Phương hướng phát triển kinh tế - xã hộiQuản trị rủi ro và khủng hoảngHướng dẫn chế độ kế toán phù hợp với hoạt động công tác quản lý ngân sách tài chính xã, phường, thị trấn
Phương hướng phát triển kinh tế - xã hộiQuản trị rủi ro và khủng hoảngHướng dẫn chế độ kế toán phù hợp với hoạt động công tác quản lý ngân sách tài chính xã, phường, thị trấn

Mã QR

Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội

Nội dung

  • Thứ Tư, 08:20 23/11/2022